މުޅި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ މަލާމާތް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއަށް

- 1 year ago 0 - އަމީން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ (ޔޫ.އެން) ޖެނެރަލް އެސްމްބްލީގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވާހަކަ ދައްކަން ފެއްޓެވުމާއެކު މަލާމާތުގެ ރާގަކަށް އެސްމްބްލީގެ ބައިވެރިން ހީ މަލާމާތްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މިކަންތައް މިހެން ހިނގާފައިވަނީ ޓްރަމްޕް ވާހަކަދައްކަވަން ފައްޓަވަމުން އެމެރިކާގެ ތާރިހުގައި ވެރިކަންކުރެއްވި ހުރިހާ ސަރުކާރަކަށްވުރެ އޭނާގެ ސަރުކާރުން އެންމެ 2 އަހަރުތެރޭ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ގިނަކަމަށް ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. 

ފްލޯގައި ތިއްބެވި ސްޓޭޓް ފެންވަރުގެ 84 ބޭފުޅުންނާއި ސަރުކާރުތަކުގެ އިސް 44 ބޭފުޅުންގެ މަލާތަށް ޓްރަމްޕްގެ ވާހަކަފުޅު މެދުކަނޑުއްވާލައްވާ ތިކަހަލަ ކަމެއްވާނެ ކަމަކަށް އުންމީދު ނުކުރައްވާކަމަށާއި އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު