ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސް ޞާލިހްގެ ދައްތައަށް ފްލެޓް ހައްގުވާކަމަށް މެޑަމް ފަޒުނާ ވިދާޅުވެއްޖެ

- 2 weeks ago 10 - ރިމާހް

ވަކިމީހެއްގެ ދައްތައަކަށްވުމަކީ ލިބެންޖެހޭ އެއްޗަކުން މަޙްރޫމުވާންވީ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށް ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެކަމަނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ދައްތަ، އައިޝަތު މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ހިޔާ މަޝްރޫއުއިން ފްލެޓެއް ލިބުމާއި ގުޅިގެން ކިޔަމުންދާ ފާޑުކިޔުންތަކާ ގުޅިގެން އައިޝަތު މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ފޭސްބުކްގައި އާންމުކުރެއްވި ޕޯސްޓަކަށް ރައްދުދެއްވަމުންނެވެ.

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްކަން 2016ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ، އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ހޭދަކުރައްވާފައިވާ އައިޝަތު ވަނީ އެހެން މީހުނަށް މާތް ﷲ ދެއްވަވާ ނިއުމަތްތަކަށް ހަސަދަވެރިވެ މީހުންގެ އަބުރު ވެއްޔާ މޮޑެލުމަށް މަސައްކަތް ކޮށް ތިމާއަށް މޮޅުގޮތްތަކާ ކުރިއެރުން ލިބޭނެކަމެއްކަމަށް ދެކެނީ މޮޔައިން ނޫން ކޮންބައެއްތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

އަދި ހަސަދަވެރިކަމަކީ ތިމާގެ ހަލާކުކަމަށާއި އެއީ ޖަހަންނަމަޔަށް ކުރު މަގެއްކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ޕޯސްޓަށް ކޮމެންޓްކުރައްވަމުން ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ ވަނީ އައިޝަތުއަށް ފްލެޓް ހައްގުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ތައުލީމީ ދާއިރާގައި އޭނާ 38 އަހަރު ހޭދަކުރައްވާފައިވާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މީހެއްގެ ދައްތައަކަށްވުމުން ލިބެންވާ އެއްޗަކުން ޑިސްކޮލިފައިވެގެން ނުވާނެކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ފްލެޓް ލިބުނީ އައިޝަތުގެ ހިންމަތުން ނޫންކަމަށް ބުނުމަކީ ބަދުބަހެއްކަމަށްވެސް އެކަމަނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

60%

40%

0%

ADS BY COCA COLA
10 ކޮމެންޓް

ގޯސް ވާހަކައެއް ނެތް.

ފްލެޓް ހައްގުވާ މީހުންނާ ނުވާ މީހުން މީނައަށް އެނގެންވީ މީނައަކީ ފްލެޓް ކޮމިޓީ މީހެއްތަ؟ ނޫނީ ފްލެޓް ކޮމިޓީން އެކިޔާ "ރެނދު ޝަރުޠު" ތަކަކީ މީނަ ކަނޑައެޅި ޝަރުޠުތަކެއްތަ؟ މިއޮތީވާ ކަމެކޭ.

"ހަސަދަވެރިކަމަކީ ތިމާގެ ހަލާކުކަމަށާއި އެއީ ޖަހަންނަމަޔަށް ކުރު މަގެއްކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ." ނާ ތެދެއް! ކަމަނާތޯ ހަމަ ތިހެން ތިވިދާޅުވީ؟ ނޫނީ ތިޔައީ ކަމަނާމެންނާއި ކަމަނާމެން ނުރުހޭ މީހުނަށް އެކަނި އޮތް މަގެއް ކަމަށް ކަމަނާ ހީފުޅު ކުރައްވަނީތޯ؟ ލަދުގަންނަން މިޖެހުނީ މަށެއްނު!

އޭނާ އަށް ދޭންޖެހޭ

ކޮތަރު ގެންގުޅުއްވާ ކަމަނާއެއްތޯ! ކޮތަރުތައް ލާނެ ތަނެއް ނެތިގެން ކޮތަރުކޮށްޓެއްގެ ބޭނުން ޖެހުނީތޯ!

މީނަތާ ފްލެޓް "ހައްގުވާ" މީހުން ކަނޑައެޅީ! މި ގައުމުގަ ވާނަމަ ވާހާ އެއްޗަކީ ކަލޭމެންގެ ހައްގު. ކައިފަ ބަހައްޓާ!

ދެންރައީސް އަރާފަ މިޔަނީ.. ކޮތަރުކޮއްޓޭ... އުޅެންހެޔޮވާވަރު ތަނެއްނޫނޭ...

މެޑަމް އެ ވިދާޅުވީ ހަމަ ވަރަށްބޮޑު ތެދުފުޅެއް! އެހެން އެކަން ހުރިއިރު އެކަމަނާއަށް ފުލެޓެއް ހައްގު ނުވާންވީ ހަމަ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް! އެއީ އެކަމަނާއަށްވެސް ލިބިދޭންޖެހޭ ގާނޫނީ އަސާސީ ހައްގެއް!!

ކިހާދިގުމިނެއް ކުރުމިނެއްގަތޯ ކޮމެންޓް ލިޔަން މިޖެހެނީ . ރަގަޅުކުރަން ކުރުކޮއްލަން ވެއްޖެނަމަ ބުނަން އުޅޭވާހަކަ ނުލިޔެވި ކުރުވާން ޖެހެނީ .

ހަބަރު