ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސް ސޯލިހު އުޅުއްވަނީ އޮޅިވަޑައިގެން: އިބްރާ

- 2 weeks ago 10 - ހަނާން ހުސައިން

އިބްރާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ސޯލިހު އުޅުއްވަނީ އޮޅިވަޑައިގެން ކަމަށެވެ.އަދި 100 އިލްމުވެރިން ހިތްހަމަޖައްސައިގެން 2023 ގައި ރައީސް ސޯލިހުއަށް އަދި ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށްވެސް އިބްރާގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY VOICE

އޭނާ ވިދާޅުވީ 100 އިލްމުވެރިން ހިތްހަމަޖައްސާ ސަރުކާރުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދެއްވާ މުސާރަ ދެއްވިޔަސް 2023 ގައި ރައީސް ސޯލިހުއަކަށް ވޯޓެއް ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޓެކްސް ދައްކަނީ އެބޭފުޅުން ކަމަށްވެސް އިބްރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

‎އިބްރާ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ނަފްރަތުގެ ބިލާ ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވަމުން ދިއުމާއިގުޅިގެން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައެޅުނު ބިލާއި ދެކޮޅަށް ރައީސް ސާލިހުގެ ފެކްޝަންގެ މެމްބަރުން ވަކާލާތު ކުރެއްވުމުން މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވަނީ ވަރުގަދަ ކޯޅުމެއް ހިނގާފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި2 ފެކްޝަން އުފެދިފައިވާއިރު،ނަފްރަތުގެ ބިލާއި ސަރުކާރުން ހަވާލު ނުވާކަމަށްބުނެ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފެކްޝަންގެ މެމްބަރުން ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ވަކާލާތު ކުރައްވާފައެވެ.އަދި ރައީސް ނަޝީދު ފެކްޝަންގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ އިސްތިއުފާއަށްވެސް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

‎މި ބިލާއި ގުޅިގެން 100 އަށްވުރެ ގިނަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ރައީސް ސޯލިހުއަށް ސިޓީއެއްވެސް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. އަދި މި ބިލް ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތްގޮތަށް ފާސްވެއްޖެނަމަ މުޖްތަމައުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އުފެދޭނެ ކަމަށް ގިނަބަޔަކު އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އިބްރާ މިފަދައިން ޓްވީޓް ކުރައްވާފައި ވާއިރު އެމްޑީޕީ އަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރު ފެއިލްވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަމުންނެވެ.

23%

15%

61%

ADS BY COCA COLA
10 ކޮމެންޓް

މީނަދެން މީކާކު އެމްޑިޕީން ވަކިވެގެން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދާ ވެރިކަމަ ކުރިމަތިލި މީނައަވެސް އެހެންވީމަ އެގޭނެ މީނަގެ ސައިޒު ތިޔައީ ސިސާސީ މައިދާނުން ފެއލްވި ވާނުވާ ނޭގޭ މީހެއް ކަކޭ މަޑުންހުރެ ރައީސާ ނުބެހޭތި ކަލޭތީ މާލޭ މީހަކަވިޔަސް ކަލޭއަކަ ރައީސްޖުމްހުރީޔާގެ މަގާމަ ދެންނާދެވޭނެ ދެންވެސް އައީޔާ އަންނާނީ ހިންނަވަރު އބްރާހިމް ސޯލިހް

ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން ހަދާފަ ހުރި ޢިމާރާތެއްގައި މަންދު ކޮލެޖްގެ ބޯޑެއް ޖަހަން ފުރުސަތުދީފައި އެތަނުން އެބޯޑް ނައްޓާލި ކަމަށްޓަކައި ޓެކްސް ފައިސާއިން ރައީސް ސޯލިހު ކަލޭރުއްސާ ތިބޮޑުއަގަ މައިތިރި ކުރެވާެތޯ ދިން 15 މިލިއަން ވެސް މަދުވެ އާއިލާގެ ދިރި ތިބި އެންމެނަށް މަހުންމަހަށް މުސާރަ މިދެނީ ރަޢިސް ސާލިހުއަށް ވަރަށްބޮޑަށް މިވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް އޮޅިވަޑައިގެން އިބަރާގެ ސައިޒް އެގިވަޑައިނުގެން ކަލެއަށް

އެހެންތަ! ނަކަސް ތަޅަނީތަ!

ޑެމޮކުރްސީ އަކީ ގިނަ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތޭ ބުނީވެސް ތިބޭފުޅުން ނޫންތޯ. ނަފުރަތުގެ ބިލައް ތާއީދުކުރަނީ މަދުބައެއް . ޓުވިޓާގައި އެފުމެނީ އެވެރިން. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ބަޔެއް ތިޔަބިލާއި ދެކޮޅުކްން އެނގޭއިރު ތިކަން ކުރުނަް އުޅުމީ ދެފުއްދެގޮތްކަން. އިޚުލާސްތެރި ކަމެއް ނެތެއްނޫންތޯ.

އޮޅިގެނއތަ އިބްރާގެ އާއިލާ އެންމެނަށް މަޤާމް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވަނީ

ސޯލިހު އަށް އޮޅިގެން ކަލޭގެ ކޮށްކޮ އަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ކަންދީފި

ޢިބުރާއާ އިބުރާގެ ކޮއްކޮ ޝަހިންދާއަކީ ދީނަށް ފުރައް ސާރަ ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ބަޔެއް އެހެންވީމަ އިބުރާ ތިޔަހެންބުނުމަކުން ދިވެހިންގެ ގިނަމީހުންހައިރާބެއް ނުވާނެ ކަން ޔަގީން.

ހަބަރު