ADS BY PIZZA KITCHEN

މީހަކު މަރަން ބޮން ގޮއްވަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނޯންނާނެ: އިމްތިޔާޒް

- 1 week ago 3 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މީހަކު މަރަން ބޮން ގޮއްވަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް އަދި ހުއްޖަތެއް ނޯންނާނެ ކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

އިންތި މިހެން ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާއަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ދީފައިވާ ހަމަލާއެއް ކަމަަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަލްޙާން ފަހުމީ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ.

އަލްޙާން ވިދާޅުވީ، އެޙަމަލާ ދީފައިވަނީ ނަޝީދުގެ ޢަމަލުތަކާއި ބަސްމަގު ހުރިގޮތުން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ތަންފީޒު ނުވާ ކަމާއި ބައެއްގެ ތެރޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ވިސްނުމަކަށް ޖާގަ ދެމުން ދިޔައީ ވެސް ނަޝީދުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުގެ ސަޤާފަތް ރާއްޖެ ގެންނަން ރައީސް ނަޝީދު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް އަލްޙާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން އިންތި ވިދާޅުވީ، އަލްޙާންގެ ވާހަކަތަކަކީ ޓެރަރިޒަމް ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި، މީހަކު މަރަން ބޮން ގޮއްވަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް އަދި ހުއްޖަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

އަލްޙާން ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ އެފަދަ ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތް ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް އަސަރު ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ދޮން މީހުން އުޅޭގޮތަށް އުޅެންވާނޭ ކިޔައިގެން ރައީސް ނަޝީދު ވެސްޓާން ސޮސައިޓީގައި ހުރެ ކަންތައްތަކެއް، ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރައްވާކަން އަލްޙާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
3 ކޮމެންޓް

އިންތި، އެއީ ހަމަ ބޮމެއްތަ؟ގޮވި ބޮމުން ނަޝީދަށް ލިބުނު ގެއްލުމެއް ފިޔަވައި އިތުރު މީހަކަށް ތެޔޮހަން ކެނޑުން ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނީ ނުވި. މަގުތައް ފުރެންދެން އޮންނަ އެންމެ ވެހިކަލަކަށް ވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު ބޮމެއް؟

މީހަކުމަރަން ކަތިވަޅިއަކުން ވިޔަސް ދަގަނޑު ބުރިޔަކުން އަދިދަނޑި ބުރިއަކުންވިޔަސް އެއްވެސް މީހަކަށް ހުއްޖަތެއް ނޯންނާނެ ވަރަށް ވަރަށް ސާފް

ހަމަ ތިހެން، ދީނައް އުޅެގެން ނުވަތަ ސުންނަތް ނަމާދު ކުރާތީވެއޭ ކިޔާފަ އެއީ ޖަލައް ލާންޖެހޭ ސަބަބެއް ކމަކައްވެސް ނުފެނޭ. އަދި އެއީ އެމީހަކައް ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޓެގު އަޅުވަންޖެހޭ ކަމެއްވެސް ނޫން.

ހަބަރު