ADS BY PIZZA KITCHEN

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި ކެބިނެޓް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މުހްޔިއްދީން ޔާސީނާއި އޭނާގެ ކެބިނެޓް، މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ.

ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ ސިޔާސީ ނުތަނަވަސްކަމަށްފަހު މުހްޔިއްދީން މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައިވަނީ، އެގައުމުގެ ގަޑިން މިއަދު މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ރަސްގެފާނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހުގައެވެ. މުހްޔިއްދީނާއި އެބޭފުޅާގެ ކެބިނެޓް އިސްތިއުފާދެއްވިކަން އެގައުމުގެ ސައިންސް މިނިސްޓަރ ޚައިރީ ޖަމާލުއްދީން ވަނީ ޔަގީންކޮށްދެއްވާފަައެވެ. 

މުހްޔިއްދީންގެ އަތުން މެލޭޝިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ގެއްލިފައިވާއިރު، އެބޭފުޅާގެ ސަރުކާރުގެ މަޤްބޫލުކަން ވަނީ ކުޑަވެފައެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު