ވިލިމާލެ ސަހަރާގައި މީހުން ވަޅުލުން ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށްފަހު، އެތަން އަލުން ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MINS CONSTRUCTION

މިކަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންވެސް ވަނީ ޔަގީންކޮށްދެއްވާފައެެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ވިލިމާލޭ ސަހަރާގައި ދެއަހަރާ ބައިވަންދެން މީހުން ވަޅުލުން ހުއްޓައިލާފައިވަނިކޮށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ވިލިނގިލީ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ސަހަރާ ސާފުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި ސަހަރާގައި ހުރި ހިނަވާގެ ސާފުކޮށް މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު ބޭނުންކުރެވެން ފެށޭނެކަަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދާދިފަހުން ވަނީ ސަހަރާތަކާއި މިސްކިތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިކަން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު