ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ތިލަދުންމަތީގެ އަޑު މަޖިލީހުގައި ގުގުމާލުމަށް ސަގީފް!

- 7 months ago 11 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތަަކަކީ މާލޭގެ މައި ސަރުކާރާއި ދުރުގައި އޮންނަ ރަށްތަކެއް ކަމުން އެ ސަަރަހައްދުގެ މީހުންގެ ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އަބަދުވެސް ވެފައި އޮންނަނީ، ލިބޭ ތަރައްގީއާއި އަޅާލުމުގެ މިންވަރު ކުޑަވާހަކައެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މިއީ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކައެކެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މި އަހަރުގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެފައިވާއިރު، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މި އާދޭހުގެ އަޑު މިވަނީ އިހުނަށްވުރެ ގަދަވެފައެވެ. އެ ރައްޔިތުން އެދިގޮވަމުންދަނީ އެ ދާއިރާ ތަރައްގީގެ ސަފުގައި ކުރިއަރުވައިދޭނެ އާރުކާޓީއަކަށެވެ. ޒުވާންކަމާއި ސާބިތުކަމާއި އެކު ތިލަދުންމަތީގެ އަޑު މަޖިލީހުގައި ގުގުމާލަދޭނެ މެންބަރަަކަށެވެ.

މިކަންކަމަކީ ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ހދ.ވައިކަރަދޫ، ހިސާންގޭގެ ހުސައިން ސަގީފް އިހުސާންވަނީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓެއްގައި ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ތިލަދުންމަތީގެ ތަރައްގީއަށްޓަކަައި ވަކާލާތުކުރައްވާ، ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ ސަގީފް، ވޮއިސްއާއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކާ އަޅައި ބަލާއިރު ނިސްބަތުން ހދ އަތޮޅު އުޅެނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަރަށް ފަހަތުގައިކަމަށާއި މިނުކުުތީ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ސަގީފް ވަނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއަކީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތާއިދު ބޮޑު ދާއިރާއެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ އަދާލަތު ޕާޓީން ކުރިމަތިލާން ނިންމެވި ސަބަބު ހާމަކުރައްވަމުން ސަގީފް ވިދާޅުވީ އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެވެސް ވަރަށް ވަރުގަދަ ޕާޓީއެއް ކަމަށާއި ސިޔާސީ ގޮތުން އަދާލަތު ޕާޓީއެއްކަމުގައި ދެކިލައްވާކަމަށެވެ.

އޭނާ އިތުރަށްވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބާރުވެރި އަތޮޅަކަށް ވެވޭނީ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ އެއް ފިކުރެއްގެ ބަޔަކު މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެގެން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަގީފް މަޖީލިހަށް ނިކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ “ތިލަދުންމަތީގެ ފިކުރު” ގެ މޮޓޯގެ ދަށުންނެވެ. އެ ފިކުރު ބިނާކޮށް، އޭގެ މައްޗަށް ތިލަދުންމައްޗަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައްކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

16%

0%

83%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
11 ކޮމެންޓް

ސަގީފް އަކީ ހަމައެކަނި ދާއިރާ އަށްޓަކައި އަޑުއުފުލާ ފަރުދެއްނޫނެވެ. އޭނާއަކީ މުޅި އަތޮޅުގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ޓަކައި އޭރުވެސް އަޑުއުފުލި އަދި މިހާރުވެސް އަޑު އުފުލަމުންދާ އިޚްލާސްތެރި އަދި ހަމައެހެންމެ ކަމަށް ޤާބިލް ހިންގުންތެރި ފަރާތެކެވެ. ބޭނުންވަނީ ދާއިރާގެ ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި މައްސަލަތައް އެނގޭ މީހެކެވެ.

ޔަސް އަށް މާ އެނގެނީ..މަޖިލިސް އެއީ ބާރެއް ކައުންސިލްގަ ނުކުރެވުން އެތަކަމެެއް ކުރެވޭނެ މަޖިލިސް ތެރޭން...ވ ސަލާމް

ޕޕމ ފަރާތުން ނުކުމެ ކަމެއްނުވި ވާހަކަދައްކާއިރު ޔާމީންގެ ބަލާވެރިކަންޖެހުން ވާހަކަވެސްދަކަބަލަ..ތިލަދުންމަތީގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކުރަންވެސް ނުކެރުން..ސަޤީފްގެ ހިތްވަރުން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރިއެރުންގެނެސްދިން ޕޕމ ފިކުރާ ދެކޮޅުވެ ރައްޔިތުންގެ ފަޅި ހިޔާރު ކުރި... ސަޤީފް އެއީ ތިލަދުންމައްޗަށް ލިބިފަހުރި ރަންގަނޑެއް..

އިސްތިއުފާއަށް ގޮވީމަ އިސްތިއުފާ ދޭ މީހެއް ބޭނުމީ

ޘަޤީފް ވަނީ މިސަރުކާރު ގެނައުމަށް ބުރަމަސައްކަތް ތަކެއް ކޮއްފައެވެ. ދާއިރާގެ ޒުވާނުން ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފުން ބުއްދިވެރި.

ތިލަދުންމަތީގެ ކުރިއެރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިހާތަނަށް އެންމެ ވަރުގަދަޔަށް އަޑު އުފުލާފައިވަނީ ޙުސައިން ޘަޤީފް އިހުސާން، މީ ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. ޘަޤީފް އަކީ އަބަދުވެސް ދާއިރާގެ ކުރިމަގަށް ވަކާލާތު ކުރާ ޒުވާނެއް. މަގޭ ވޯޓު ލިބޭނެ.

ތިހެން ބުނެފަ ޕޕމ ފަރާތުން ކައުންސިލަރަކަށް ނިކުއިން ވީ ހަމަ އްކަމެއ ނެތް

ކައުންސިޅް ގަ ކަމެއް ނުވި ދެން ކޮން ކަމެއްވާނީ

ހަބަރު