ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

އަލީ ރަމީޒުގެ ހޫނު ރައްދެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަށް!

- 6 months ago 10 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހުއްދަ ނުނަގާ ދަރުހެއް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރިކަމަށްބުނެ ޖަމިއްޔަތުލް ސަލަފުން ބާއްވަން އުޅުނު ދީނީ ދަރުހެއް ހުއްޓުވި މައްސަލައިގައި، އެޖަމްއިއްޔާގެ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރ އަލީ ރަމީޒު، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރަށް ހޫނު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް އަލީ ރަމީޒު ހޫނު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވަނީ ދަރުސްބާއްވަން ހުއްދަ ނަގަން ޖެހޭނެކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ހަނދާން ކޮށްދިނުމުންވެސް އެކަން ނުކޮށް އެ ދަރުސް އަމިއްލައަށް ކެންސަލްކުރީތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށްބުނެ މިނިސްޓަރ ޓްވީޓްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޝާއިއުކުރި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި އަލީ ރަމީޒު ބުނީ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ބައިގަނޑާއި ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު ނާޅައި، ދީނީ ފޯރަމަކާއި ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅަން އަވަސްވެގަނެ، އަމިއްލައަށް ކެންސަލް ކުރީ ކަމަށް ބުނެ ތިޔަވަރުގެ ބުހުތާނު ދޮގެއް ތިޔަަވަރުގެ ބޭފުޅަކު ނުހެދިޔަސް ފުދުނީސްކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރު ތަކުގައިވެސް ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ކުރިން އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ޖަމުއިއްޔާތަކުންނާއި، ޝައިޚުން އައީ ހުއްދަ ނަގަމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީން ތަކުރާރުކޮށް ސަލަފު ޖަމުއިއްޔާއިން ދޭން އުޅޭ ދަރުސް ދިނުމަށް ހުއްދަ ނެގުމަށް ހައްދާކޮށްދިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަން ނުކޮށް ސަލަފުން ބާއްވަމުން އައި ދަރުސް އަމިއްލަ ކެންސަލް ކުރުމުން ހިތާމަ ކުރާކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރގެ ޓްވީޓްގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގަވާއިދުތަކާއި އަދި އުސޫލުތަކަކީ މުޅި މުޖުތަމައުގެ މަސްލަހަތު ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ އެއްޗެއްކަމަށާއި، ފަރުދުންނާއި ޖަމާއަތް ތަކުންވެސް އެ އުސޫލްތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުމަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރ ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

86%

6%

6%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
10 ކޮމެންޓް

މުސްލިމު ގައުމެކޭ ތިއުޅެނީ ދީނީދަރުހެއްވެސް މިހާރު ނުދެވެގެން ކީއްކުރާނީ ވަކިބަޔަކަން މިވަރެއް ނެތޭ

ޙަމަޖެހިގެން އެތިބެއު

ލާދީނީ ބަޔަކާ އަތާއަތްގުޅާލައިގެން ހުރި މިނިސްޓަރަކައް ހުއްދައެއްއެގިނުލައްވާނެ ކުރީފަހަރުވެސް ތިބައިގަޑު ވެރިކަަމަށް އަރާ ކިހިނެތްތޯކަންތައްކުރީ މިގައުމުންއިސްލާމްދީފޮހެލަން މަސައްކަތްކުރީ

ސާބަހޭ ތިޔާ ދިވެހިދަރިންނަކީ ތިޔަކަހަލަގެ ބޭފުޅުންމިގައުމަންބޭނުމީ

ގަވާއިދު އެއީ ގަވާއިދު ކޮންމެހެން ބިރު ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް

ޢަލީ ރަމީޒް ކައިރީ އަހާލަން ބޭނުން ފާއިތުވެ ދިޔަ 5 އަހަރު ތިޔަބުނާ ސަލަފް ޖަމިއްޔާ އޮތީ ނިދާފަތޯ؟ ނޫނީ ފައިސާގެ އަވާގަ ޖެހި އަގަތައް މަންމަނުވެފައިތޯ؟

ލާފީނީ ބައިގަނޑަށް ހަމަ ގަވާއިދެއް އުސޫލެއް ހަމަ އެއްވެސް ނެތީތޯ މުޖުޔަމަޢުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް

ވާނެ ހައެތި ވެފަތިއޮތީ ލާދީނީ ވީމަ މާތްﷲ މިވެރިކަން އަވަހަށް ނިންމަވާށި

ހުއްދަ ހޯދުމާ ނުހޯދުމުން ކަމެއް ވޭތަ

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު