ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކޮށްގެން މިޖެހުނީ ސުމެއްގައި - ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް ޖިހާދު

- 6 months ago 12 - އަމްރު ރއ


ADS BY ADS BY KALIMERA

ރެހެންދި ފްލެޓް އޭނާއަށް ހަމަޖައްސަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވާފައި އޮތީ ދައުލަތުގެ އެހެން އިސްފަރާތްތަކަށްވެސް ފްލެޓް ހަމަޖައްސައިދޭން ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި އެކަމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުގެ އިގިލި ދިއްކުރާތީ ހިތާމަކުރައްވާކަމަށް ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނާއިބް ރައީސްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖިހާދު ހަމަޖެއްސެވުމުންވެސް އޭނާ ދިރިއުޅުއްވަމުންގެންދެވީ އަނބިކަނބަލުންގެ ބައްޕަގެ ގެކަމުގައިވާ މ ވެސްޓް ވިއުގައެވެ.

ހަމަޖެހިފައި އޮންނަގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބަށް ސަރުކާރުގެ އެކޮމެޑޭޝަން ހަމަޖައްސަވައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަނޑުވަރުކަމުގައި ކުރިން ހުރި ތީމުގޭގައި ދިރިއުޅުއްވަން ޚަރަދު ބޮޑުވާކަމަށްވިދާޅުވެ އެއިމާރާތް ދޫކުރައްވައި މުލިއާގެއަށް 2008 ވަނަ އަހަރު ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބަދަލުވެވަޑައިގަތުމުން ރައީސްގެ ގަނޑުވަރު ނުވަތަ ދިރިއުޅުއްވާ ރަސްމީ ގެކޮޅަކަށް ހަމަޖެހިގެންދިޔައީ މުލިއާގެއެވެ. ނާއިބް ރައީސަށް ހިލާލީގެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ނިމުމުން ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތް ނާއިބް ރައީސް މުލިއާގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިނުގެން ހިލާލީގޭގައި ހުންނަވާފައި ނާއިބް ރައީސަށް އައްޔަން ކުރެއްވި މުހައްމަދު ވަހީދުއްދީން ދައުލަތުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބޭނުންފުޅުނުކުރައްވަން ނިންމެވުމުން ވަހީދު މުލިއާގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިނުގެން އުޅުއްވީ ހިލާލީގޭގައެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި އަބްދުﷲ ޔާމީންވެސް މުލިއާގެ ބަދަލުވެވަޑައިނުގެން ފުރަތަމަ ކޮޅު ދިރިއުޅުއްވީ އަމިއްލަފުޅުގޭގައެވެ. ނާއިބްރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ހިލާލީހގޭގައި އުޅުއްވާފައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އޭނާ މަގާމުން ދުރުކުރުމުން ދުވަސްކޮޅެއްވުމަށްފަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އުޅުއްވާގެކޮޅަކަށް ހެއްދެވީ ހިލާލީގެއެވެ.

ނާއިބް ރައީސްކަމަށް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ރައީސް ޔާމީން އައްޔަން ކުރެއްވީ ޖަމީލަށްފަހު ދެން ނާއިބްރައީސްކަމަށް އައްޔަންކުރެވުނު އަހުމަދު އަދީބުވެސް މަޖިލީހުގެތެރެއިން މަގާމުން ދުރުކުރުމަށްފަހުއެވެ. ނާއިބް ރައީސަށް ޖިހާދު ހަމަޖެއްސެވުމަށްފަހު ދައުލަތުން އޭނާއަށް އެއްވެސް އެކޮމޮޑޭޝަނެއް ހަމަޖައްސަވާފައެއް ނުވެއެވެ. މަގާމުގައި އަނބިކަނބަލުންގެ ބައްޕަގެ ގޭގައި 8 މަސް ދުވަހު އުޅުއްވުމަށްފަހު އެގޭގައި ދިރިއުޅުއްވަން ދަތިފުޅުވެގެން އެހެން އެކޮމޮޑޭޝަނެއް ހޯއްދަވަން އުޅުއްވުމުގެތެރޭގައި ރެހެންދި ފްލެޓްގައި ސޯޝަލް ހައުސިން ސްކީމަށް ސަރުކާރަށް ހުރި ދެ އެޕާޓްމަންޓެއް ހުރުމުން އެތަނަށް ބަދަލުވެވަޑައިގަންނަވަން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރެއްވިއެވެ.

" އެއީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބަކު ހުންނަން ހަދާފައި ހުރިތަނެއްނޫން. ވަރަށް އާދައިގެ ދިރިއުޅުމަކަށް އެއްކޮޓަރި އެޓޭޗް ޓޮއިލެޓް އަނެއް ދެކޮޓަރީގެ ބޭރުން ޓޮއިލެޓް ޝެއަރކުރާގޮތަށް އަދި ވަރަށް ކުދި ކޮޓަރި ތަކެއް. އަޅުގަނޑުގެ އަންހެންދަރިންތިބޭތީ އެގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް އެއްބަހެއް ނުވެވުނު އެގޮތަށް ހުރިތަނަކަށް ބަދަލުވާކަށް. ދެން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެތަނަށް ގެނައި ބަދަލެއްގައި ޚަރަދެއް ހިންގާފައި އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު ޒިންމާވާންޖެހޭކަމަކަށް ހަދަންވީ ކީއްވެތޯ"

ޖިހާދު ވިދާޅުވީ ނާއިބް ރައީސްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުންގެ ބައްޕަގެ ގޭގައި ދިރިއުޅުއްވިއިރު ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ޚަރަދެއް، ސަރުކާރުން ދައްކާފައިވާ ކަރަންޓް ބިލެއް ފެން ބިލެއް، އަދި އެހެން ޚަރަދެއްވެސް ނޯންނާނެކަމަށެވެ.

ނާއިބް ރައީސެއްގައި ގޮތުގައި އޭނާ ހުންނެވުމުން ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ވެރިންނަށް ރެހެންދި ފްލެޓުން އެޕާޓްމަންޓް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅުއްވި އުސޫލުގެތެރެއިން އޭނާއަށް އެޕާޓްމަންޓެއް ހަމަޖެއްސެވުމުން އެންޓި ކޮރޮޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެކަން ހުއްޓުވަންވީ ކީއްވެތޯ އޭނާ ސުވާލު އުފައްދަވައެވެ. އޭސީސީގެ ރައީސަށް ފްލެޓް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވިއިރު އެއީ އޭސީސީން ކަންބޮޑުވާކަމަކަށް ނުވެފައި އަދި ހަމަ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހަމަޖައްސަވާދެއްވާދެއްވާފައި، ޕްރޮސެކިއުޓަރޖެނެރަލަށް ހަމަޖައްސަވާދެއްވާފައި، ހަމަ އެރައީސް ނާއިބް ރައީސަށް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމުން އެކަން ބަލައިނުގަތުމުން ކަންބޮޑުވާކަމަށް ޖިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އިންތިޚާބެއް ބާއްވާފައި އޮތަސް ސަރުކާރުން ހިންގަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއް ހުރި. އެވެރިކަން ނިމުނީ 17 ނޮވެމްބަރ ގައި. ނޮވެމްބަރ 11 ވެސް އައުމުގެ ކުރިން ރައީސް ނިންމަވާފައި އޮތް ނިންމެވުމެއް. އެއޮތީ ހަމަޖެއްސެވި އުސޫލު. ހަމަ އެއް އުސޫލެއް. ކޮބައިތޯ ވިދާޅުވެބައްލަވަ އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައެއް. ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެކަން ނުކުރީ އަޅުގަނޑު ރާއްޖެތެރޭ މީހަކަށްވީމާތޯ. އެގްރިމެންޓް ނުކުރީ ޖިހާދުގެ މައްސަލައަކުންތޯ"

" ދައުރުނިމުނަސް އަހަރެން މިބުނަނީ އެހެންމީހުންނަށްވެސް އެބަހުއްޓޭ ރެހެންދިން ތަންތަން ދީފައި.. ޖިހާދަށް ވީމާހޭ މައްސަލައަކީ. އޭސީސީގެ ރައީސަށްވެސް އެހެރީ ދީފައި. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް އެހުރީ ދީފައި..ކުރީގެ ޕީޖީ މުޖްތާޒުގެ ވަޒީފާ ގެއްލުނީ އަދިވެސް ފްލެޓް އޮވޭ އެމީހުންނަށް. އަލީ ހަމީދުއަށްވެސް. އަހަރެންނަކީ އެއްވެސް ކުށެއްކުރި މީހެއްނޫން"

ދެންޖައްސާ މައްސަލައަކީ ކޮބައިތޯ . ޖިހާދަށް އެބައޮތްތޯ ސަރުކާރުން ދިން އެއްޗެއް. ރަށުންވިޔަސް މާލޭންވިޔަސް ގޯއްޗެއް ފްލެޓެއްނެތް. ކޮނެގެން ހުރިހާކަމެއް ބަލާ. ޖިހާދުގެ ފަޅުރަށެއްވެސް ނޯންނާނެ. މަސްދޯންޏެއްވެސް ނޯންނާނެ..ރިސޯޓެއްވެސް ނޯންނާނެ"

ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް ވިދާޅުވީ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހައި ސަރުކާރުތަކުގައިވެސް ފްލެޓަށް އޭނާ ކުރިމަތިލެއްވިކަމުގައެވެ. އެކަމަކު ގުރުއަތުން ނޮހޮވެނީއެވެ. ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އޭނާ ނުލެއްވީ ހުންނެވި މަގާމުގެ ގޮތުންނެވެ.

"ތިން ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރކަން ކުރިން. އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރނަރުކަންކުރިން. ވައިސް ގަވަރނަރކަން. ސީއެސްސީގެ މެމްބަރުކަން. އިންލެންޑް ރެވެނިއުގެ ހެޑްކަންކުރިން 9 އަހަރުވަންދެން. ބަޔަކު މީހުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް އަގުވަށްޓާލަން އުޅުނެއްކަމަކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްނުކުރާކަމަކަށްނުވާނެ"

ސަރުކާރުގެ އިސްމަގާމްތައް ފުރުއްވައި މުޅި އުމުރު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުންވެސް އޭނާއަށް ޕެންޝަންހާ ހިސާބުވެސް ލިބޭގޮތް ނުވިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަމުންގޮސް 2008 ވަނަ އަހަރު ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވެގެން އޭނާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު 19 އަހަރާއި 8 މަހު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރެވި ޕެންޝަން ލިބެން އޮތީ އެންމެ 4 މަހެވެ. އެކަމަކު އެ ހަތަރު މަސްތެރޭގައި ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުން 20 އަހަރު ވުމުން ލިބޭ ޕެންޝަނުން މަހްރޫމްވިއެވެ. އެކްރޫޑް ޕެންޝަން އައީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައެވެ. އެކަމަކު އެގާނޫނަށް އަމަލުކުރި އިރު ސަރުކާރުން ބޭރުގައި ހުންނަންޖެހުމުން އެކްރޫޑް ޕެންޝަންވެސް ލިބިވަޑައިނުގަތެވެ.

"އެހެންވީމާ ސުމެއް ނޫންތޯ މިޖެހުނީ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކޮށްގެން. ކެތްގަދައެއްނު. މިހާރު އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ ނަފްސާސުވާލުކުރަންވެއްޖެ ކީއްވެހޭ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ޚިދުމަތްކުރީ.

"މިހާރު މި ނުގަވާއިދުން ކަންކުރީއަކީނޫން. މިއޮތީ ރައީސްގެ ސިޓީ. އެކަންކުރަން އޮންނައުސޫލަކުން އެކަންކުރަން އުޅުނީމާ އެކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަކީ ވަރަށް ގޯސްކަމެއް. ޖިހާދަށް ނުދިނަސް ކޮންމެވެސް އެހެންމީހަކަށްވެސް އެތަންދޭނެނު"

ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމްތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ސަރުކާރުން އުސޫލެއް ތައާރަފްކުރެއްވީ އެބޭފުޅުންނަކީ އެބޭފުޅުން ތިއްބެވި މަގާމުގެ ގޮތުން ކޮރަޕްޝަނާއި އެހެނިހެން ނުފޫޒުތަކުން ދުރުވެ މިނިވަން އަދި ނަޒާހަތްތެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް އެބޭފުޅުންނަށް މަގުތަނަވަސްކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

22%

70%

7%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
12 ކޮމެންޓް

އިތުރުފުޅުހެއްދެވިޔަސް ބޮޑުވަރު

އިތުރުފުޅުހެއްދެވިޔަސް ބޮޑުވަރު

އޭސީސީ ރައީސް އުޅުނު ރެހެންދި ދިނީމަވެސް ސޯޝަލްހައުސިން ޔުނިޓެއް ހޯދަން ކޯޓަށް ގޮސްގެންވެސް. ރެހެންދި ފުލެޓުދިނަސް ދޭންވާނޭ ކިޔާފަ. އެހެންވީމަ އޭސީސީ ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ އެހެން މީހުންގެ ފުލެޓު އަތުލަން އުޅެން. ޖިހާދަކަސް މިފަހަރު އެވިދާޅުވީ ރަނގަޅަށް. އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ވާންވާނެ. އަތުލަންޏާ އެންމެން އަތުންވެސް އަތުލާ.

ޖިހާދު ކިޔާ މީހަކު އުޅުނުތޯ ނައިވު ރައީސަކަށް

ޖިހާދު ރުޅިމަޑު.

އެހެންމީހުނަށް ދެންޏާ ދެވެންވާނެ.

އެހެންވީމާ، އޭސީސީގެ ރައީސްގެ ފްލެޓް ވެސްއަތުލަމާ.. އަދި އޭރު އެގިތަށް ދިން އެންމެންގެ އަތުލަން ފެނޭ.. އަލީ ހަމީދުވެސް ލއިގެން.މުހުތާޒުވެސް. އެކމަކު ފުރަތަމަ އޭސީސީ ރައީސްގެ ޕްލީޒް..

1000 އަހަރު މަސައްކަތްކުރިޔަސް އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެނަށް އެގޮތަށް އެޕާޓްމަންޓ ދިނަސް ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަމެއްވާނީ ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަމަކަށް.

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސަކީ ހާދަ ފަޤީރު ބޭފުޅެކެވެ. ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅުއްވާ ފްލެޓްތަކުން ފްލެޓެއް ދެއްވާށެވެ. އެ ފްލެޓްތަކަކީ ނިކަމެތި ފަޤީރުންގެ ފްލެޓެވެ.

ނުޖެހޭނެ ހަމަ ޖައްސަކަން . ޢެހެން ވިއްޔާ ޤައުމައް ހިދުމަތްކުރި ހިދުމަތްތެރިންނަށްވެސް ޖެހޭނެ ހަމަޖައްސައިދެން. ވަޒިފާއިން ރިޓަޔަރ ވުމުން ނެރެ ނިކަމެތިން އެއްލާލަފަ މިމީހުންނަށް މަހުޖަނުންގެ ކޮށިން ބޮޑެތިން ގަނޑުވަރު ސަރުކާރުން ހަދާދިފަ، ފަރުނީޗަރު ލާފަ، 5 އަހަރުތެރެއިން އެވެސް ދުވަސްކޮޅެއް އުޅުނީމަ ގައުމު ދަވާލަފަ މުޅި އުމުރަށް އަރާމުގަ. ބަލައެއް ނުގަނެވޭ.

ސެލިއުޓް ކުރަން ތިޔަ ޚިދުމަތަށް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު