ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ދަރިފުޅު މޫނު ބުރުގާ އެޅީ މަޖުބޫރުކޮށްގެނެއް ނޫން: އޭއާރް ރަހުމާން

- 6 months ago 1 - ފާތިމަތް ޝިމްނާ

ބޮލީވުޑުގެ ލަވަކިއުންތެރިޔާ އޭ އާރް ރަހުމާންގެ ދަރިފުޅު މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުރުމުން އާމަޒުވި ފާޑުކިޔުން ތަކަށް އޭ އާރް ރަހުމާން ރައްދު ދީފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ސްލަމް ޑޯގް މިލިއަނާރ އަށް އޮސްކާ ލިބުނުތާ ދިހަ އަހަރު ފުރިގެން ބޭއްވި ހަފްލާގައި އޭއާރް ރަހުމާން ބައިވެރިވެފައިވަނީ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅާއެކުގައެވެ.

އެހަފްލާގައި ބައިވެރިވި އެންމެންގެ ތެރެއިން މީޑިއާއާއި އަދި އެހެން މީހުންގެ ލޯތައްވެސް ހުއްޓުނީ އޭއާރް ރަހުމާންގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށެވެ.

އެ ހަފްލާގައި އޭއާރް ރަހުމާންގެ ދަރިފުޅު ޚަދީޖާ ވާހަކަވެސް ދައްކާފައިވާއިރު، އޭނާ އަށް އެންމެންގެ ލޯ ހުއްޓުނު ސަބަބަކީ އޭނާ މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުރުމެވެ. ހަމައެކަނި ލޯ ފެންނަ ގޮތަށް އޭނާ މޫނު ބުރުގާއި އަޅައިގެން ހުރުމުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އޭއާރް ރަހުމާން އަދި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޚަދީޖާއަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އޭއާރް ރަހުމާން މިވަނީ އެއަށް ފުރިހަމަ ރައްދެއް ދީފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ އިސްޓަރ ގްރާމްގައި އޭނާގެ ތިން ކުދިންގެ ފޯޓޯއެއް ޕޯސްޓް ކުރަމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ޚަދީޖާ މޫނު ބުރުގާ އެޅުމަކީ އެކުއްޖާގެ އަމިއްލަ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޚަދީޖާވެސް ވަނީ މޫނު ބުރުގާ އަޅާފައިވަނީ އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ބޭނުންވ ވެގެން ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އަދި މޫނު ބުރުގާ އަޅަން އާއިލާގެ އެއްވެސް މީހަކު އޭނާއަށް މަޖުބޫރު ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށްވެސް އޭއާރް ރަހުމާން ބުނެފައިވެއެވެ.

96%

3%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

އަހަރެން މީ ބޭރުގައުމެއްގައި ކިޔަވާ ކުއްޖެއް. އަހަރެން ވެސް ބުރުގާ އަޅައިގެން އިންނާތީ އެތައް ފާޑުކިއުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ. އެއެންމެންގެ ސުވާލަކަށް ވަނީ އަހަރެން ބުރުގާ އެޅީ އަމިއްލަޔަށް ބޭނުންވެގެންތޯ؟ މިމީހުންގެ ނަޒަރުގައި އަހަރުމެން ބުރުގާ އަޅަނީ މައިންބަފައިން ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުން އެކަމަށް މަޖުބޫރުކުރުވާތީ.

ހަބަރު