ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ފްލެޓް ފޯމް ކިޔުއަށް ސަރުކާރުން ނިމުން ގެނެސްފި

- 6 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސަރުކާރުން ހިންގާ އިޖްތިމާއީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ހިޔާވެހި ނަމުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ މި ޕޯޓަލް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ހައުސިންގް މިނިސްޓަރ އާމިނަތު އާތިފާއެވެ.

އެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ، ސްކީމްތައް އައުމާއެކު އެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ސްކީމަށް އެޕްލައި ކުރުުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެކަމަށެވެ.

"މި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެސް، ބޭނުން ވަގުތަކު ބޭނުން ތަނެއްގައި ހުންނަވައިގެން އިޖުތިމާއީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވޭނެ،" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޕޯޓަލްއަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ފަސޭހަ ވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ނަޝީދު ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

94%

5%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ފޯރމް ފަސޭހަކޮށް ލުމެއް ނޫނޭ ބޭނުމީ....ފުލެޓް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބުން..

ހަބަރު