ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި

- 3 months ago 10 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގްގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މި މައްސަލަ ޕީޖީގެ ފަރާތުން މިއަދު ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ފުލުހުން ބުނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެހުންނެވި މުއްދަތުގައި ގާނޫނާއި ހިލާފަށް މާލީ މުއާމަލާތްތައް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވި ދައުލަތުގެ ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ފުލުހަށް މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ހިޔާނަތްތެރިވި ފަރާތްތަކުން އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޔާމީންގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުރި އެކައުންޓަކަށް ޖަމާ ކުރުމުން، އެ ފައިސާ ލައުންޑަރކޮށް، އެ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ފުުލުހުން ބުނީ މައްސަލާގެ ތަހުގީގަށް ފުލުހުން ހޯދި މައުލޫމާތުތަކާއި، ހެއްކާއި ގަރީނާގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނުގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާއަށް ހިޔާނަތްތެރިވި ފަރާތްތަކުން އެ ފައިސާތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާ ކުރި ކަމުގެ މައުލޫމާތު ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި އެ ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާކަމަށާއި، އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހަވާލު ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ދެންނެވުމުން އެ ފައިސާ ދައުލަތާއި ހަވާލުނުކޮށް، އެމަނިކުފާނުގެ ނަމުގައި އެ ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގައި އެ ފައިސާ ދައުރުކޮށް މުއާމަލާތްކޮށްގެން މާލީ މަންފާ ލިބޭގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ތަހުގީގަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށްވެސް ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
10 ކޮމެންޓް

ޥާނުވާ ރއސ އިބޫ.

ޜައްޔިތުންގެ ހައްގު ފޭރޭ ސަރުކާރެއް މީ. ކިތައްމިހުންގެވަޒީފާފޭރިގަންފި މިވީކުރުމުއްދަތުގަ.

ޜައީސް ޔާމީނަށް އިތުރުވާ ވޯޓުތަކެއް ތިޔައީ. މަޖުލިސްއިންތިހާބުގަ.

5 އަހަރުން އިންގިލާބީ ބަދަލެއް މިގަައުމަށް ގެނެސްދެއްވި ހަމައެކަނި ވެރިއަކީ ރައީސް ޔާމީން.

އެންމެ ހިންގުންތެރި ރައީސް. ރ ޔާމީން. ރ.ޔާމީންގެފަހަތުގަ ސާބިތުކަމާއި އެކުމިތިބީ.

ރ ޔާމީނަށް ސާބިތުކަން ސާބިތުކަން ދެއްވާށި! އާމީން.

މިއޮށްބޮޑު ބުރިޖާ، މިއޮށްބޮޑު މަގާއި....ހެހެހެ. ޒަމާނީ ތަރައްގީގެބާނީ ރ. ޔަމީން ....މީހުންގެފަހަތުން ނުދިވެ ރައްޔިތުން ނަށްކަމެއް ކޮށްދެވޭތޯ ބަލާބަލަ. ޏުކިޔަވާއިބޫ.

50 އަހަރުން ނުގެނެވުނު ތަރައްގީ 5 އަހަރުން ގެންނެވި ރ ޔާމީން އާއއިެކު މިތިބީ...މިޏުލަފާ ފަސާދަވެރިންގެ ރޭވުމުން ރ ޔާމީން ސަލާމަތް ކުރައްވާދޭވެ! ޢާމީން

ހަބަރު