ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ކެބްއެމްވީ: މަގުމަތީ އަތްހޫރުވުން ހުއްޓުވުމަށް!

- 3 months ago 19 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގެ މަގުތަކުން ޓެކްސީއެއް ހޯދުމަކީ ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވަނީނަމަ ތުރާލެކެވެ. އަމިއްލަ ވެހިކަލެއް ނެތި ދުރުހިސާބަކަށް ދާންޖެހިއްޖެނަމަ ޖެހޭނީ ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކަށް ގުޅާށެވެ. ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކަށް ގުޅުމަށްވުރެ ފާރަކަށް ގުޅުންވެސް ބައެއްފަހަރު އައުލާކަން ބޮޑެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެހެންކަމުން ގިނަަފަހަރު ޖެހެނީ ރަތެއްތޯ ފެއްސެެއްތޯ ނުބަލައި، މަގުމަތީގައި އަތްހޫރުވަން ހުންނާށެވެ. މިހެން ހުރެ ގަޑިޖެހޭ ފަރާތްތައް ވަކި މަދެއް ނުވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް މިކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ދިވެހި ޒުވާނުންކޮޅެއް އަތުކުރި އޮޅާލައި، މުޖައްރިބު ފަރުވާއެއް ގެނެސްފިއެވެ. ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔޭގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްެގެން ދިވެހިންގެ އަތްހޫރުވުން ހުއްޓުވައިދީފިއެެވެ. އާދެ، އަހުމަދު ހަބީބާއި އޭނާގެ ޓީމުން ކެބްއެމްވީގެ ނަމުގައި ޓެކްސީ އެޕެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތުދެމުން ކެބްއެމްވީގެ ފައުންޑަރ ހަބީބް ވިދާޅުވީ އެ އެޕްލިކޭޝަނަކީ، ޓެކްސީ ކާރު، ޓެކްސީ ސައިކަލް، ޓެކްސީ ޕިކަޕް އަދި އެހެނިހެންވެސް އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައް އޮންލައިންކޮށް ކުއްޔަށް ހޯދުމާއި ދޫކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކޮށްދިނުމަށް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ އެެޕެއްކަމަށެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަނަކީ ޑްރައިވަރާއި ދަތުރުވެރިން، ދެފަރާތަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. އެގޮތުން މުއްދަތުހަމަނުވާ ޑްރައިވިންގް ލައިސަންސެއް އޮންނަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް މި އެޕްލިކޭޝަންއަށް ލައިސަންސް އަޕްލޯޑްކުރުމަށްފަހު، ކެބްއެމްވީން ހުއްދަ ދިނުމުން ދުއްވޭނެއެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަން ދޫކޮށްލިތާ މިވީ ތިންދުވަހުގެ ތެރޭގައި 400އެއްހާ ފަސިންޖަރުންނާއި ވަނީ މި އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިކަމަށް ހަބީބް ބުންޏެވެ. އަދި އިތުރު ޑްރައިވަރުންނަށްވެސް ވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ކެބްއެމްވީ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަކީ ދުނިޔޭގެ މިފަދަ މަޝްހޫރު އެޕްތައްކަމުގައިވާ ގްރެބްއާއި އޫބަރވެސް މަސައްކަތްކުރާ ފަަދައިންނެވެ. އެގޮތުން ހުރިތަނާއި ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލް ޖަހާލުމަށްފަހު، ބޭނުންވާ ވެހިކަލް ޚިޔާރުކުރުުމުން އެބާވަތުގެ އެންމެ ކައިރިން އޮތް ވެހިކަލުން އެފަރާތުގެ ދަތުރު ގަބޫލުކުރާނެއެވެ. އެއަށްފަހު ޑްރައިވަރ އަންނަ ތަނާއި، ދަތުރު ކުރިއަށްދާނެ މަގުވެސް މި އެޕްލިކޭޝަނުން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަންގެ ސަލާމަތީ ފިޔަަވަޅު ވަރުގަދަކޮށްފައިވާއިރު، ފަސިންޖަރުންނާއި ޑްރައިވަރުންގެ އިމަރޖެންސީ ބަޓަނަކާއި، ޖީޕީއެސް ޓްރެކިންގް ވަނީ ހިމެނިފައެވެ.

މާލޭގައި މިވަގުތު ޓެކްސީއެއް ލިބުނަސް ދިމާވާ މައްސަލައަކީ ބައެއްފަހަރު ފައިސާ މާރުނުވުމެވެ. ނަމަވެސް ކެބްއެމްވީއިން އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭތަކައި އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަކަމަށް މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލްއާއި އުރީދޫ ނުވަތަ ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ޚިދުމަތް ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި ހިމެނޭނެކަަމަށްވެސް ހަބީބް ބުންޏެވެ.

ކެބްއެމްވީގެ ދަތުރުތަކުގެ އަގުތަައްހުރީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައެވެ. އެގޮތުން މާލެ ތެރޭގެ ދަތުރުތަކަށް 25ރުފިޔާ، ހުޅުމާލެއަށް 80ރުފިޔާ އަދި އެއާޕޯޓަށް ދިޔުމަށް 65 ރުފިޔާއެވެ. "މިވަގުތު ހަމައެކަނި މާލެ ހުޅުމާލެއަށް މި ޚިދުމަތްދިނަސް، ކައިރި މުސްތަގްބަލްގައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ބޮޑެތި ސިޓީތަކަށް ތައާރަފްކުރާނަން"، ހަބީބް ބުންޏެވެ.

މިވަގުތު ޕްލޭ ސްޓޯގައި ލިބެން ހުއްޓަސް އެޕް ސްޓޯއިން ހަފްތާއެއްތެރޭގައި ޑައުންލޯޑަށް ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށް ހަބީބް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އައިފޯން ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކެބް.އެމްވީ އިން ހިދުމަތް ހޯދޭނެކަމަށް އެފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

ދެން މީގެ ފަހުން އަތްހޫރުވައިގެން ވާޅުވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ދެތިން ފަހަރު ފޯނާއި ކުޅެލުމުން ބޭނުންވާ ވެހިކަލްއެއް ތިމާއަށްޓަކައި ހާޒިރުވާނެއެވެ. ކެބްއެމްވީއިން އެ ބަދަލު ގެނެސްދީފިއެވެ.

96%

1%

2%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
19 ކޮމެންޓް

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CABMV

ޖުހާ

ހަބީބް އަކީ ވަރަށް އަގުހެޔޮކޮށް ހުޅުމާލެ ދަތުރު ކޮއްދިން ފަރާތެއް.ހާދަ އަގު ބޮޑު ކޮށްލީތި.

ތިކަހަލަ ދެ އެޕްލިކޭސަން މިހާރު ފެނިއްޖެ.. މި އެޕްލިކޭސަންން ރަގަޅުހެން ހީވޭ

ދަރިފުޅާ ނާއިލް ދަރިފުޅު ލައިގެން ތި ހުރި ޖަނގިޔާވެސް ގަތީ ބޭރުން

ތިހެން ރާއްޖެއަށް ބޭރުގެ ވައިޓްލޭބަލް އެޕްތަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ގެނަޔަސް ނުހިގާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައިން. ތިވެސް ޓެކްސީ މޮބިލިޓީ ވައިޓްލޭބަލް އެޕްއެް

މީގެ ކުރިންވެސް ކޮބާ ޓެކްސީ ކިޔާ އެއްޗެއް ހެދި. ޓްރަިވަރުންނަށް ހީވަނީ އެމީހުންގެ ގިފިލި ބަލަން ހެދި އެއްޗެކޭ. އެހެންވެ އެޔެއް މަސައްކަތެއް ނުކުރި. މިވެސް ހިނގައިފިއްޔާ ކިތައްމެހާވެސް ރަނގަޅު.

އެޕް ނެތިގެނެއް ނޫން ޓެކްސީ ނުލިބެނީކީ. ގުޅައިން ނުލިބޭ ސަބަބު ދިރާސާ ނުކޮށް ހައްލު ހޯދޭތަ؟

ނުފެނޭ އެޕލް ސްޓޯއިން

އެޕަލް ސްޓޯރ އިން މި ވީކް ތެރޭ ލިބޭވަރުވާނެ، ވެބްސައިޓް އިން ބުކިން ހެދޭނެ ކެބްޑޮޓްއެމްވީން

ޢެޕަލްސްޓޯރ އަކުން ތި އެޕްއެއް ނުފެނުނު.

އެޕަލް ސްޓޯރަކުން ތިއެެޕެއް ނުފެނުން

ނަހުލާ ކާރީ ނާހައި މިކަން ކުރެވޭތަ؟؟؟ މީ ނަހުލާގެ އެޕް ތަ؟

މާ ލަސްވެސް ވެއްޖެ މިފަދަ އެޕްއެއް އަންނަން. ދެތިން ދުވަސް ކޮށްފަ ހުއްޓާނުލާތި!

މިކަމުގެ އިންތިޒާރުގަ ހުނަތާ 10 އަހަރު ފަހުން ނަމަވެސް ދިވެހިންގެ ބަޔަކު މިކަން ކުރީތީ އުފާކުރަން. ކޮބާ ޓެކްސީ އެޕަށް ވީހެން ހުލިވެގެން ނުގޮސް ހިނގައިފިއްޔާ ރަނގަޅު

މީތީ ވަރަށް ސަޅި!!!

ތީމިހާރު ރާއްޖެޔަށް ބޭނުން ވެފައިވާ ހިދުމަތެއް

ހަބަރު