ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑަށް އިބްރާހިމް ނޫރައްދީން އައްޔަންކޮށްފި

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ވެލާާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ގަވަރނިންގް ބޯޑަށް އިބްރާހިމް ނޫރައްދީން އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހިމް ނޫރައްދީން މި މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ އެ ބޯޑުގައި އިންނެވި ކްރައުން އަހުމަދު ނަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ.

އިބްރާހިމް އަކީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ކުރިން ވެސް އެ ބޯޑުގެ ޗެއާމަންކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެބޭފުޅާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރަށް އެއާޕޯޓު ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި އުފެދުނު ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

އިބްރާާހިމް އަކީ ރައީސް އޮފީހުގެ ފޮރިން ރިލޭޝަން ސެކްރެޓަރީ ސަބްރާ ނޫރައްދީންގެ ބައްޕާފުޅުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑުގައި ދެން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކާއި ޑރ. އިބްރާހިމް މަހުފޫޒާއި މުހައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރާއި އަބްދުއް ލަތީފު މުހައްމަދެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު