ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޔާސާގެ ކެމްޕެއިނަށް ސަރުކާރުގެ އިސްވަފުދެއް މީމު އަތޮޅަށް

- 4 months ago 8 - ޝަފްރާޒް އހ

ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޔާސާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލައްވައި ކުރަށްވަމުންގެންދަވާ ކެންޕެއިންއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ސަރުކާރުގެ އިސްވަފުދެއް މީމު އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. 

ADS BY ADS BY KALIMERA

މި ވަފުދުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވީ މި ސަރުކާރުގެ އިސް ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން އެއް ލީޑަރ އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲއެވެ. ދެން ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހޯމް އެފެއަރސް ޢަލީ ނަޒީރު، ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިިިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މުޙްސިން، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު އަދި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ނަޝީދުއެވެ.

މި ވަފުދުން ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތްކުރީ މ. ކޮޅުފުއްޓަށެވެ. ކޮޅުފުއްޓަށް ވަޑައިގެން ރިޔާސާގެ ކެންޕެއިންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ އިތުރަށް ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވާ އެ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯއްދަވާ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ހައްލު ހޯއްދެވެންހުރި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޔާސާގެ ޖަގަހައެއް މ. ކޮޅުފުށީގައި ހުޅުއްވައި ދެެއްވިއެވެ. ޖަގަހަ ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރިޔާސާއާއި ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އެވެ. އެއަށްފަހު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ނަޝީދު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ރައްޔިތުންނަށް މ. ކޮޅުފުށީ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

އެއަށްފަހު ސަރުކާރުގެ ވަފުދު ވަޑައިގަތީ މ. ނާލާފުއްޓަށެވެ. ނާލާފުއްޓަށް ވަޑައިގެން ނާލާފުށީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ނާލާފުށީ ހެލްތް ޕޯސްޓްގެ ހާލަތުބައްލަވާ ލެއްވިއެވެ. ނާލާފުއްޓަށް ފަހު ވަޑައިގަތީ މ. މުލަކަށެވެ. މުލަކުގައި މުލަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ ވަފުދުގެ ދަތުރު ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 

80%

20%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
8 ކޮމެންޓް

ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލިއްޖެ. ވޯޓް ދޭނެ މީހާ ދެނެގަތުމަށް ވަރަށް މަސައްކަތްކުރެވިއްޖެ. ރިޔާސާ ވަރުގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ޔަގީނުންވެސް މިފަހަރު އަދި ނުފެނެ. މަގޭ ވޯޓް ޔަގީން.

ރިޔާޝާ ކިޔާ އަޑުވެސް އަދި މި އެހީ.. ނޭންގޭ ކުއްލިއަކަށް އައިސް މުލަކު ދާއިރާއަށް ތިޔަވަނީ ވަރަށް ފައިދާވާނެޔޭ ހިތާތަ.. ޗޮކުހުންދާނީ ހަމަ..... އާ، މުލަކު ދާއިރާގެ ބައެއް މީހުންގެ ބޯކެވިދާނެ، އިތުރުކަމެއްނުވާނެ..

މިއިންތިހާބުގަ ވާދަކުރަށްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމެ ގާބިލް ބޭފުޅަކީ ރިޔާސާ ކަމާމެދު އެކަކުވެސް ދުވާލެއް ނޫފައްދާ އެހެންވިސްނުން ތަކުގައުޅޭމީހުންގެ އޮތީ ބައެއް އެހެންސަބަބުތައް

މިއިންތިހާބުގަ ވާދަކުރަށްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމެ ގާބިލް ބޭފުޅަކީ ރިޔާސާ ކަމާމެދު އެކަކުވެސް ދުވާލެއް ނޫފައްދާ އެހެންވިސްނުން ތަކުގައުޅޭމީހުންގެ އޮތީ ބައެއް އެހެންސަބަބުތައް

ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓް އޭ ކިޔައިގެން ވެސް އޮޅުވާލަނީ.ބޮޑުތްނުން ބަލި ވާނީ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ކާމިޔާބު ކުރާނެ. إن شاء الله | ...

މިފަހަރު ރިޔާސާ ހޮވާނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން.

އުސްތާޛާ ރިޔާސާއަކީ މުލަކު ދާއިރާ ބަދަލުކޮށްލާނެ ހިތްވަރުގަދަ ކަބަލެއް.

ރިޔާސާ ހޮވޭނެކަމަށް މިބަލަނީ. ހިތްވަރު ކޮށްލާ

ހަބަރު