ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ރައީސް ޞާލިހް މުޅި ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކޮށް ރައްޔިތުން ހިނިތުންކޮށްލައިފި

- 3 months ago 9 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށެއްގައި ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަރަންޓްގެ އަގުހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެމަނިކުފާނު މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ސަރުކާރަށް ސަތޭކަ ދުވަސް ފުރުން ފާހަގަކުުރުމަށް މިއަދު ހެނދުނު ރައީސް އޮފީހުގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ކަރަންޓްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވަނީ އަސާސީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މާލެ އާއި ރަށްރަށާ ހުރި ފަރަގު ނައްތާލުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކަމަށެެވެ. އަދި އެއީ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށް ދިނުމަށް ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ރައީސް ސޯލިހު ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވާނެކަމަށްވެސް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

"މި ބަދަލު ގެނައުމުން ރަށްރަށުގެ ގޭބިސީތަކުގެ ކަރަންޓުގެ ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެން ދާނެ، އެގޮތުން މިސާލަކަށް ގޭބިސީއަކުން ކަރަންޓު ބިލަށް 2،200 ރުފިޔާ ހޭދަ ކުރާނަމަ ދެން ދައްކަން ޖެހެނީ ގާތްގަނޑަކަށް 1،100 ރުފިޔާ،" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

81%

12%

6%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
9 ކޮމެންޓް

މާލެޔާ އަތޮޅުތަކުގެ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ތަފާތު ރޔ ގެ ސަރުކާރުން ނައްތާލާފަ އޮތްކަން ވެސް މީނާއަށް ނޭނގުމަކީ ރޔ ގެ ކުށެއްތޯ؟ މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ފަރަގެއް ނޯންނާނެ. ކަރަންޓާއި ފެނަށް ނަގާނީ ހަމަ އެއްވަރަކަށް. އޮޅުވާލިޔަސް ބޮޑުވަރު..

ޔުނިޓަކުން ކިތައް ލާރި ކުޑަކުރީ؟

އެކި ނޫހުގަ އެކި ގޮތައް

ކޮން އިރަކު .ކޮންތާކު.....

ޢޯގާތެރި ވެރިންނަކީ ރައްޔިތުންގެ އިޙުސާސްތައް ދަނެގެން ޖީބަށް ލުއި ވާނެ ގޮތްތައް ހޯދައި ދެއްވާ ވެރިންނެވެ. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.

ޙަާަދަ ރަނގަލެެ

މުއްސަނދިންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އިތުރު މުއްސަަނދިކަމެއް! ފަޤީރުންގެ ބިލްތަކަށް އައި އެއްވެސް ބަދަލެއް ނެތެވެ. އެމީހުންނަށް އިތުރު ހިތްދަތިކަމެކެވެ.

އަގުހެޔޮކުރީމަވެސް ރާއްޖެތެރޭ މީހާ ބިލައްދައްކަންޖެހޭ އަދަދު މަދުވެގެންނުދޭ އެކަމަކު ރައީސުމީހާ ވިދާޅުވަނީ 100 ދައަސް ހަމަވެއްޖެޔޭ އަގުހެޔޮ ކޮށްފީމޭ ވާއެއް ނުވާއެއް

ހަބަރު