ޓްރެފިކް ބާރު ބޮޑުވެގެން ކާރުކޮޅު ދޫކޮއްލައްވާފަ ސްރިލަންކާގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ސައިކަލެއްގަ މަޖިލީހަށް

- 1 year ago 0 - އަމީން

ސްރިލަންކާގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އަކީލާ، ޓްރެފިކް ބާރު ބޮޑުވެގެން ކާރުކޮޅު ދޫކޮއްލައްވާފަ ސައިކަލެއްގަ މަޖިލީހަށް ގޮސްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

"އަހަރެން އިއްޔެ މަޖިލީހުގައި ޖަވާބުދޭން ޖެހޭ 3 ސުވާލު އޮތް. މަޖިލީހަށް ދިޔުމަށްޓަކައި މެންދުރު 12 ޖެހި އިރު ގެއިން ނުކުމެގެނެ ގަޑިއިރަކަށް ވުރެ ގިނަ އިރު ޓްރެފިކްގައި ޖެހިގެން އިންނަން ޖެހުނު، އެހެންވެ މަގުމަތީގައި ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ސައިކަލަކަށް އަރައިގެން ވާރެއާތެމި ފޯވެގެން މަޖިލީހަށް ދިޔައީ" މި ހިނގާދިޔަ ކަންތައް ތަކަށްފަހު މިނިސްޓަރ އަކީލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓްރެފިކްގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރެވެން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެ މިނިސްޓަރ އަކީލާ ވަނީ މަޖިލީހުގައި ޝަކުވާ ދަންނަވާފައެވެ.  

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު