ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކުކުރެވޭ ގާނޫނު ފާސްކުރީ ރާއްޖެއަށް ގެއްލުން ވާގޮތަކަށް ނޫން: އައިބީ

- 3 months ago 1 - މުހައްމަދު ޝާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިންތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ބަދަލުގެނެސްފައި ވަނީ ރާއްޖެއަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމްދީދީ (އައިބީ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އިބްރާހިމްދީދީ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. 

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތަށް ގެނައި އިސްލާހު ބާތިލް ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އެ އިސްލާހު ފާސްކުރި އިރު މެންބަރު އިބްރާހިމްދީދީ ވެސް ވޯޓު ދެއްވިއެވެ. 

"މި ގާނޫނަކީ ރާއްޖެ ވިއްކާލަން ނޫނީ ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ދިވހި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ފާސްކުރި ގާނޫނެއް ކަމަށް ނުވަތަ އެ ނިޔަތުގައި ކުރި ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން" އައިިބީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އައިބީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސިޔާސީ ބޭނަމަކަށްޓަކައި މި ގާނޫނު ފާސްކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މީޑިޔާތަކުން ޚަބަރު ފަތުރަމުން ދިޔަ ގޮތުގައ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަމެއް އުފެދިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އައިބީ ވަނީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. 0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

އެއީކޮން ނިޔަތެއްގައިގެނައި އަސްލާހެއްތޯ އައިބީ ރައްޔިތުންނަށް ބުނެދެއްވަންވީނުންތޯ؟

ހަބަރު