ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

އެސްޓީއޯއިން ހެޔޮ އަގުގައި ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް ވިއްކަން ފަށައިފި

- 3 months ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި، އެސްޓީއޯ އިން ހެޔޮ އަގުގައި ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެސްޓީއޯ ހެޔޮ އަގުގައި މިބާވަތްތައް ވިއްކަން ފެށިއިރު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ރޯދަމަހާއި ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯ އިން ހެޔޮ އަގުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ވިއްކައެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރުން ފިޔާ ބަސްތާއެއް 140 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު އަލުވި ބަސްތާއެއް ވިއްކާނީ 180 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި 210 ބިސް ހިމެނޭ ބިސް ކޭހެއް 270 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް އެސްޓީއޯގެ ސުޕާމާޓް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ ބުނެފައެެވެ.

އެގޮތުން ރީޓެއިލްކޮށް ފިޔާ ކިލޯއެއް 7 ރ. އަށް، އަލުވި ކިލޯއެއް 8.50 ރ. އަދި ބިހެއް 1.50 ރ. ލިބޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު