ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ރައީސް ޞާލިހްއަށް މަޖިލިސް ކާމިޔާބުކުރެއްވުނީ ނަޝީދު ފަހަތްޕުޅުގައި އިންނެވީތީއެއް ނޫން: ޑީޑީ

- 3 months ago 5 - ޝަފްރާޒް އހ

ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްއަށް ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތަކުން ކާމިޔާބުކުރެއްވުނީ ރައީސް ނަޝީދު ފަހަތްޕުޅުގައި އިންނެވީތީ ނޫންކަމަށް ނަޝީދު ސަރުކާރުގެ ފިޝަރީސް މިނިސްޓަރ އަދި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑީޑީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ޑީޑީ މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ ސަންގުޓީވީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޑީޑީ އިތުރަށް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ރައީސް ޞާލިހް މަޖިލިސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެއީ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ރައީސް ޞާލިހް ފަހަތްޕުޅިގައި ހުންނެވީތީ ލިބުނު ކާމިޔާބީއެކޭ ނުބުނެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް ޞާލިހް އަކީ އެންމެން ބަލައިގަނެވޭ ސިޔާސީ ލީޑަރަކަށް ވުމާއި، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ އެންމެނާއެކުވެސް ވާހަކަ ދައްކާލެވޭ ބޭފުޅަކަށް ރައީސް ޝާލިހް ވުމެވެ. އަދި ރައީސް ޝާލިހްގެ 25 އަހަރުގެ ސިޔާސީ ތަޖުރިބާއަކީވެސް މިކާމިޔާބީގެ ބައެއްކަން ފާހަގަކުރައްވަވާފައެވެ.

ރައީސް ޞާލިހް އަކީ ރައީސްކަމަށް ވަޑައިގަތުމާ ހަމަޔަށް މަޖިލިސް މެންބަރުކަން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ފާއިތުވި 25 އަހަރު ސިޔާސީ ގޮތުން ދިމާވި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކުގައި ހިތްތިރިކާމާއެކު ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކޮންމެ ބުރެއްގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ނިމިދިޔަ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހް އެންމެ ނުތަނަވަސް ވާވަގުތުތަކުގައި ސަރުކާރާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅަކީ ރައީސް ޞާލިހްއެވެ.


20%

80%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
5 ކޮމެންޓް

އިބޫ ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކޮށް ކޮއް ދޭނެކަންތައްތައް ކިޔައިދީ ކައުންސިލަރު ންގެ ބޮލަށް ޗިޕްޖަހައިގެން ވީކަމެއް އަނެއްކާ އިންތިޚާބްގެ ކެމްޕޭނު ދުވަސް ވަރު އެއަރޕޯޓް އަޅަން ބިން ހިއްކަން ފެށުމާ ރަށްރަށުގެ މަގުތަކުގަ ތާރުއަޅަން ފެށުމާ މިކަހަަލަކޮރަޕްޓް ކިތައްމެ ކަމެއްގެ ސަބަބުން މެޖޯރިޓީލިބުނީ އެންމެންވެސް ދަންނަކަމެއް އެމްޑީޕީ ރުހޭ ބަޔަކަށްކަން ކަންތައް ކޮއްދޭނީ ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް ތަރައްގީ ބޭނުންވާނެތާ އެއީ ވީގޮތަކީ އަނެއްކޮޅުން ބެހިފައިސާވެސް ގިނައީ 25އަހަރުގެ ތަޖްރިބާއަކުން ވީކަމެއްނޫން

އެހެން ވީމަކައެއު ނޫން ކާމިއާބީގެ ސިއްރަކީ އެޖެންޑާ 19

ހަބަރު