ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

މުސްތަގްބަލް ސަލާމަތްކުރުމަށް މަންހަޖު އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

- 3 months ago 4 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރާއްޖޭގެ މުސްތަގްބަލް ސަލާމަތްކުރުމަށް މަދަރުސާތަކުގެ ތައުލީީމީ މަންހަޖު އިސްލާހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދިނުގެ ނަމުގައި ހިނގާ ކަންކަން ބަލައި، ރާއްޖޭގެ މުސްތަގުބަލު ސަލާމަތް ކުރުމަށް މިވަގުތަށް ކުރުން އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ރާއްޖޭގެ މަދަރުސާތަކުގެ މުގައްރަރު އިސްލާހު ކުރުން ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރުގެ ދަރިވަރުންގެ ފޮތްތަކުގައި ރުޅިވެރިކަމާއި ނަފްރަތު އުފައްދާ ވާހަކަތައް މާގިނަކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ސީރިޔާގެ އަހުލީ ހަނގުރާމައަށް ގޮސް، ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގައި ހާާލުގައި ޖެހިފައިތިބި ދިވެހިންގެ ލިސްޓެއް ވަނީ ދާދިފަހުން ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ދައުރުވާން ފަށާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މައިންބަފައިން މަރުވެފައިވާ ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނެއެެވެ.

ސީރިޔާގެ ހަނގުރާމައިގައި ތިބި ބައެއް ދިވެހިން އެގައުމުން އެނބުރި އައުމަށް ސަރުކާރުގެ އެހީއަށް ދަނީ އެދެމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
4 ކޮމެންޓް

ކޮބާހޭ ފުލެޓު ކޮމިޓީ... ކޮބާހޭ ފުލެޓު ކޮމިޓީ.. ކޮބާހޭ ފުލެޓު ކޮމިޓީ... މުސާރަ އެމީހުންނަގާ ބަރާބަރަށް.. ވާކަމެއް ނޯވޭ

މުސްތަގްބަލް އިސްލާހު ކުރުމަސް މަންހެޖެއް ނޫން ބަދަލު ކުރަންވީ.މި އަންނިއެ ކިޔާ ކަލޭގެ ހައްޔަރުކޮށް އުމުރު ދުވަހު ޖަލުގައި ބައިންދަންވީ.

އިގިރޭސި މުގައްރަރަށް ކިޔަވާދިނުން ހުއްޓާލާ ސިންގަޕޯރގެ ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީއާގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މުޤައްރަރު ތައްޔާރުކޮށް ކިޔަވާދިނުން ރަގަޅުވާނެ އޭރުން ރާއްޖޭގެ ދަރިން ހިތުގައި ޤައުމިއްޔަތާއި އަޚްލާގު ރަގަޅުވާނެ. ދިވެހިބަހާއި ދީނިއްޔާތުގެ މުގައްރަރު އެކުލަވާލާނީ ދިވެހިން.

ތަޢުލީމަށް ކޮކަޑި ލާތި ކަލޭ

ހަބަރު