ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

މޭޔަރ ޝިފާގެ ޓުވީޓާއެކު ހޫނުފެނަށް: އިއުތިކާފަށް ތިބުން ހުއްޓުވާކަށް ނޫޅެން!

- 3 months ago 8 - ޝަފްރާޒް އހ

މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ ޝިފާ މުހައްމަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން ލިބެމުންދިޔަ ފާޑުކިޔުންތަކަށް އެކަމަނާ ރައްދުދެއްވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ޝިފާ ކުރެެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދިވެހިންގެ މިސްކިތް ތަކުގެ ތެރޭ ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި ނުގުޅޭ ގޮތަށް ނިދާ، ކައިބޮއި ހެދުން ހުއްޓުވުމަށް އެންމެން މަސައްކަތް ފެށުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެއާއެކު ރާއްޖޭގެ މިސްކިތް ތަކުގައި އިއުތިކާފަށް ތިބޭ މީހުން ހުއްޓުވަން މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މަސައްކަތްކުރައްވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ފާޑުކިޔުން އެކަމަނާއަށް ރައްދުކުރެވިގެންދިޔައެވެ.

މޭޔަރު ޝިފާގެ ޓުވީޓު ދިފާޢުކުރައްވަމުން އެކަމަނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއީ މިސްކިތްތައް ސާފުތާހިރުތަނަކަށް ހެދުމަށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއްކަން ވިދާޅުވެ، މިވާހަކަ އަނބުރަން ނޫޅުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވުމާއެކު ރަމަޞާން މަހު ގިނަބަޔަކު މިސްކިތަށް އިއުތިކާފަށް ދާކަންފާހަގަވެއެވެ. ނަމަވެސް އިއުތިކާފަށް ތިބެވެނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސާ މިސްކިތްތަކެއްގައި ކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

ރަމަޞާން މަހު މިސްކިތަށް އިއުތިކާފަށް ދިއުމަކީ ގަދަވެގެން ވާ ސުންނަތެކެވެ. 

33%

66%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
8 ކޮމެންޓް

ތީ މޭޔަރު ލިޔަމުންދާ ވާހަކައެއް ކަމަށް ވާނީ

އެންމެން ޝިފާއާޖައްސާލީ ދޯ؟! ޝިފާއަކަސް ބުނީ ރަނގަޅުއެއްޗެއް! މިސްކިތުން ފެންވަރާ ނިދާ ހަދާމީހުން އެބައުޅޭ! ގޭގެބޭނުންތަކަށް މިސްކިތުން ފެންގެންދާމީހުންވެސް އެބަތިބި! ޝިފާބުނީ މިސްކިތުގައި އަޅުކަންކުރަން ތިބޭ މީހުންގެވާހަކައެއްނޫންހެން ހީވަނީ! ކޮންމެކަމެއް ސިޔާސީ ކުރޭ! ބަންގާޅީންނާއި ހިމާޔަތްކޮއްފައިތިބޭ ކުދިން މިސްކިތުގައި ނިދާ، ފާޚާނާގައި ދުންއަރުވާހަދާއެބަ!

ފުރަތަމަ އަމިއްލަ ސާފު ކަމާއި ތާހިރު ކަމުގަ ވާހަކަ ދައްކަބަލަ ތީ ފެންނުވަރާ މީހެކޭ ބަޔަކު ކިޔާ .މިސްކިތުގެ ސާފު ކަމާ ތާހިރު ކުރުމުގެ ވާހަކައަކަށް ތިވާހަކަ އެއްނުވާނެ ތީ ބަޔަކު އިއުތިކާފަށް ތިބޭތީ ދެއްކިވާހަކައެއް .

މޭޔަރ ޝިފާ ވިދާޅުވި ބަހުގެމާނަ ޢޮޅޮވައިގެން ފިތުނަ އުފައްދަން ނުއުޅުއްވަވާ.

މިދެން ކާކު

ޝިފާ ތީ ފަލަސްތީންއަށް ވޯޓު ނުދީ ފިލި ކަލޭގެ ކަން ހަނދާން އެބަހުރި! ވާހަކަ އަނބުރަން ނޫޅޭ!

ތީ ފުރަތަމަ ޑޯޒް! ތިކަން ހުއްޓުވާނެ މި ސަރުކާރުން!

ހަބަރު