ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

އިންޑޮނީޝިޔާގެ މީހުން ހާރަށް ތެދުކުރުވަނީ އެގައުމުގެ ސިފައިން!

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިސްލާމީ ގައުމުކަމުގައިވާާ އިންޑޮނީޝިޔާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ މީހުން ހާރުކާން ތެދުކުުރުވުމުގެ ޒިންމާ، އެގައުމުގެ ވައިގެ ސިފައިން އުފުލައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ސިފައިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޖާވާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުން، ހާރުކާާން ތެދުކުރާނީ ސިފައިން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އާފްޓާރ ބާރނާތަކެއް ހަރުކޮށްފައިވާ ޖެޓުތަކެއް، ޖާވާގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދުއްވާނެއެެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެ ހިސާބުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ބޯޓުގެ އަޑުއިިވި ހޭލެވޭނެކަމަށް ސިފައިން އުންމީދުކުރެއެވެ.

މިގޮތަށް އަމަލުކުރުމަކީ ސަގާފަތް ދެމެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން، ރޯދައަށް ތިބެންޖެހޭ ޕައިލެޓުންނަށް ޓްރެއިނިންގެއް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ކުރި ކަމެއްކަމަށް އެފަރާތުން ވަނީ ބުނެފައެެވެ.


100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު