ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

މި ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުވުމަށް ޕީއެންސީން ގޮވާލައިފި

- 3 months ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މި ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުވުމަށް ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސްއިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެޕާޓީން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި ރަމަޟާން މަހުގައި އެތައް ރަށަކުން ކަރަންޓް ކެނޑި، ރައްޔިތުން ކަނު އަނދިރީގައި ހޭދަކުރަން ޖެހުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅި ސިޔާސަތުތަކާއި ކަންކަން ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ނެތްކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށެވެ. އަދި މަހަކަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެގެންދިޔައިރުގައިވެސް، އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިމަރޖެންސީ ރޫމްގެ އޭސީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވިފައި ނުވާާކަމަށް އެޕާޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"....މިކަންކަން ހައްލުކޮށް، މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަރުކާާރު ޒިންމާދާރުވެ، ހަރަކާތްތެރިވެ، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ވީހާވެސް އަވަސް ސްޕީޑެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާާރަށް ގޮވާލަމެވެ."، ޕީއެންސީގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި އެޕާޓީން ވަނީ މިސަރުކާރުން އެއްވެސް އުސޫލެއްނެތި މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަމުން އަންނަކަމަށްބުނެ، އެކަންވެސް ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ. 

0%

0%

100%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
2 ކޮމެންޓް

ވެރިކަން ބަދަލު ވާއިރައް ކަރަޓުމައްސަލަ ޖެހެންޖިހޭތޯ މަށްސަލަދިމާވަނީ 05 އަހަރު ވެރިކަން ކުރިމީހުންގެ ދޯދިިިިޔާކަމުން 12 ލަދެއްނުގަނޭދޯ ޖީއެސްޓީހަމަނުވޭ ވާހަކަ ނުދައްކާތިބޭ އޭރުންރަގަޅުވާނެ ވާހަކަ ދައްނަވަނއ ލލލ//....

ހަބަރު