ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ތެރެސާ މޭ ކޮންޒަވޭޓިވުންގެ ލީޑަރކަމުން އިސްތިއުފާދެނީ

- 3 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ތެރެސާ މޭ، ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވާނެކަން ހާާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މީޑިޔާތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ވާހަކަފުުޅު ދައްކަވަމުން މޭ ވިދާޅުވީ ޖޫންމަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ޕާޓީގެ ލީޑަރކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވާނެކަމަށާއި، އަދި އަންނަ ހަފްތާގައި ޕާޓީގެ އާ ލީޑަރެއް ހޮވާނެކަމަށެވެ.

ކޮންޒަވޭޓިވުންގެ ލީޑަރކަމުން މޭ އިސްތިއުފާާދެއްވުމުން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުންވެސް މޭ ވަކިވާނެއެވެ.

އެކަމަނާ އިސްތިއުފާާދެއްވަން ނިންމެވީ ބްރެކްޒިޓްގެ މައްސަލައިގައި އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވި، އެކަމަނާގެ ތާއިދު ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލިފައި ވަނިކޮށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު