ހުޅުމާލޭގެ މެންބަރ ނިޔާޒުގެ އޮފީހެއް ހުުޅުވައިފި

- 2 weeks ago 3 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރ އަލީ ނިޔާޒުގެ އޮފީހެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މިއޮފީސް ހުޅުވާފައިވަނީ މިރޭ އޮތް ޖަލްސާއެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

މިއޮފީސް ހުންނާނީ ހުޅުމާލޭ ރެޑްބުލް ޕާކް ކައިރިން ކޮކޯއާއި ޖެހިގެންނެވެ. މިތަން މެދުވެރިކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ނިޔާޒާއި ބައްދަލުކޮށް ޝަކުވާ ހުށައަަޅައި ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިިބިގެންދާނެއެވެ.

ނިޔާޒުގެ އޮފީހެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުންނާނެ ވާހަކަ އެބޭފުޅާ ވަނީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިިލިސް ޕްރައިމަރީގައިވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

50%

0%

50%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
3 ކޮމެންޓް

އަމިއްލަ އޮޑީގަ ބަންޑާރަ ދެލި.....ލަނީ

ހަބަރު