ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ އޮފީސްތައް މުޅި ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

- 3 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އޮފީސްތައް މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރ އަލީ ނިޔާޒުގެ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ19ގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުން ނަޒާހަތްތެރިވުން ކަމަށާއި މެންބަރުންގެ ގާތަށް ރައްޔިތުން ދިއުންކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރ ނިޔާޒް އެ ފެއްޓެވީ ސިލްސިލާއެއްކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން އެމްޑީީޕީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ އޮފީސްތައް މުޅި ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވޭނެކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު މިރޭ ވަނީ އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް އޮފީސް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެގަވާއިދުގެެ ތެރެއަށް މެންބަރުންގެ އޮފީސްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުވެސް ލާނެކަމަށެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް އެހީތެރިވެދެއްވުން ހިމެނިދާނެ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

އަނެއްކާވެސް އާކަމެއް ތިޔަ ދަސްކޮށްދިނީ. ދާދި އަވަހަށް އެހެން ޕާޓީތަކުން ތިޔަކަންތަށްވެސް ކޮޕީކުރާނެ.

ހަބަރު