ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި މިސްކިތެއް ނާޅާނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

- 2 months ago 4 - އިނާޒް މޫސާ

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ދެއްވާފައިވާ 106 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ (6.9 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި މިސްކިތެއް ނާޅާނެކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

"ވޮއިސް" އިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރ މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވިގޮތުގައި އިންޑިއާއިން އެހީވާ އިޖްތިމާއީ-އިޤްތިޞާދީ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް ނުހިމެނޭކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންނީ ރާއްޖޭގައި މިސްކިތްތައް ބިނާކުރުމާއި ހުރި މިސްކިތައް ވީރާނަވެފައިވުމުން މިސްކިތްތަކަށް ފަންޑުތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ހޯދަމުންނެވެ.

މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލޭގައި މިހާރުވެސް ދެ މިސްކިތް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަނީ ވަގުތީ އިމާރާތްތަކުގައިކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މޯދީ ރާއްޖެ ކުރައަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުފުޅާއެކު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ އިންޑިއާގެ އެހީތަކުގެ ތަފްސީލްތައް ހާމަކުރައްވަމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސްކޫލް ކްލާސް ރޫމް ހެދުމާއި، ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ހެދުމާއި އެންބިއުލާސް ގަތުން ހިމެނެއެވެ. އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލްތަކަށް ވަނީ ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ވެދީފައެވެ.

އެގޮތުން ދ. ވާނީގައި ފުލުހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލުގައި ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހިންގުމަށް 7 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީއެއް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދެއްވާފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
4 ކޮމެންޓް

މިސްކިތް ބިނާކުރުން ކަހަލަ ކަންތަކަށް އެހީ ހޯދުން ރަނގަޅީވެސް މުސްލިމް ގައުމެއްގެ ފަރާތުން.

މޯދީ އަކީ ބާބުރީ މިސްކިތް ތަޅާލުމުގަ އާއި އެދުވަސވަރު ހިގި ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި މުސލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގި ޤަތުލުއާންމުގައި އިސްކޮށް ހުރި މުޖުރިމް މީނަ މިސްކިތް ނާޅާނެ މިވަރުގެ ބޮޑު ކާފިރަކު ވައްދާ %100 މުސްލިމު މިގައުމުގެ އިއްޒަތްތެރި މަޖްލިސް ޚަރާބުކޮށް، ނަޖިސް ކުރަން، ވޯޓް ދިނުމަކީ ހިންގި ބޮޑު ޖަރީމާއެއް

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނުބުނިކަމުގަވިއަސް އަހަރެމެންނައް އެނގޭ ހިލައިންހަދާފަ ހުންނަ ބުދަށާ ގެރިބަކަރިއައް އަޅުކަންކުރާބަޔަކު އެމީހުންދޭ ފާއިސާ ހަރަދުކޮށްގެން މުސްލިމުން އަޅުކަންކުރާތަނެއް ހަދަން ހުއްދައެއްވެސް ނުދޭނެކަން

އިންޑިޔާގެ އެހީގަ މިސްމިތެއް ނޭޅިޔަސް ތިއަޅަން އުޅޭއެއް ޗަކީ މޯކުޅި ގެރިމޯދީ މިތާގަަ ފައްޅި. ދެންތިބޭ މިސަރުކާރު ތިތިބީ އިންޑިޔާ ދަސުވެފަ މިގައުމު އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަސައް މިގެން ދަނީ މަޑުމަޑު. މިސަރުކާރުގަަ ތިބި ބައެއްގެ އެދުންވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން. ހީނުކުރާތި މިސަރުކާރުން ބޭނުންވާހާ ކަވެއް ކުރެވޭނެކަމައް. ރަތްއިތުން މިތިބީ ބަލަބަލާ. ކުރީގަ ވީގޮތް ހަނދާން ކޮއްލާ. ދެން އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އެޔަތްވުރެން ހިތިވާނެ ވާގޮތް މިސަރުކާރައް މަގޭދީނާ މަޖޭ ޖާނާ ނުކުޅޭތި ތާރީހުބަލާ ތިބެ ގައްދާނުނުވާތި.

ހަބަރު