ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

އިންނަމާދޫ ބަނދަރުގެ ފޮޓޯއަކާއި އެކު ބޮޑު ބަހުސެއް!

- 2 months ago 6 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރ.އިންނަމާދޫ ބަނދަރުގެ މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކާއި އެކު ބަނދަރުގެ ހާާލަތާއި މެދު ގިނަބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ބަހުސްކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މީސްމީޑިޔާގެ ވަސީލަތެއް ކަމުގައިވާ ފޭސްބުކްގައި މަގުބޫލު ޕޭޖެއްކަމުގައިވާ ލޮޖިކަލް މޯލްޑިވިއަންއިން ކުރި މި ޕޯސްްޓްގައި ދައްކާގޮތުގައި އިންނަމާދޫގެ ބަނދަރުތެރެ އެއްކޮށް ވަނީ ކަޅުފެހި ކުލަޔަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ ޕޭޖުން ސުވާލުކުރުމުން ގިނަބަޔަކު ވަނީ އެފަރާތްތަކުން މިކަމުގެ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭގޮތް ހާމަކޮށްފައެވެ.

ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބުނިގޮތުގައި އިންނަމާދޫގެ ބަަނދަރުތެރެ ކަޅުފެހިވެފައިވަނީ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މައްސަލަ ޖެހިގެންނެވެ. އަނެއްބައި ފަރާތްތަކުން ބުނިގޮތުގައި އެ ފޮޓޯއިން އެ ފެންނަނީ ބަނދަރުން ރަނގަޅަށް އޮއެ ނުދެމޭތީ މޫދުވިނަ ފަޅާފައިވާ ތަނެވެ.

ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ލޮޖިކަލް މޯލްްޑިވިއަންގެ މި ޕޯސްޓަށް އެ ބަނދަރުތެރެ ހަޑިވެދާނެކަމުގެ ހެއްވާ މަޖާ އެތަކެއް ސަބަބުތަކެއް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ފަހަރެއްގައި އެއީ މުށިމަސް އައިނަކަށް ވެދާނެކަމަށާއި އެއީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހޯދި ތެޔޮވަޅަކަށްވެސް ވެދާނެކަަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރޯދައިގެ ކުރިން ފެށިގެން ރ.އިންނަމާދޫ ބަނދަރުގެ ހާލަތު އޮތީ މިގޮތަށް ކަމަށް ގިނަފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ރަސްމީ އިދާރާއަކުން މިހާތަނަށް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

0%

86%

13%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
6 ކޮމެންޓް

ތިޔަ ބަނދަރުގައި މުށިމަސް އޮތުމުން ދިމާވެގެން އުޅޭކަމެއް ތިޔައީ..

13 y dive experience ga faruthaka moodhu lonugadu ge varah thafaathu experience kurevifa huri meehehge haisihtathun alhugadu dhekey gothuga thibadharah dhimaavefathivaa mahsalayakee narudhamaa ge najis fengadu badarah dookohlaafa othumaa ekuga badharu farumaa kurumuga oivaru nudhemey gothah othumuge sababun lonufenahvure ginain thagahyaru vefavaa meerufen badharuge thereyah elhumuge sababundhimavefavaamahsalaye.l

އިންނަމާދޫއަކު ނަރުދަމާއެއް ނޯވޭ ލޮލް

ޢިންނަމާދޫ އަކު ނަރުދަމާ އަޅާފައެއް ނެތް.. ޝުކުރިއްޔާ

It's a Dangerous Algae and it's Hazardous to the surrounding Marine life ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

ހަބަރު