ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

އުމަރު ނަސީރު މޯދީއަށް: ތޯފާ ސޭ ޒްޔާދާ ދޭޝް ޕްޔާރާ ހޭ!

- 2 months ago 8 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިންނަށް ހަދިޔާއަށްވުރެ މުހިންމީ ގައުމުކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އުމަރު މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއަށް އެޑްރެސްކުރައްވާ އާންމުކުރެއްވި ވީޑިޔޯއެއްގައެވެ.

ހިންދީ ބަހުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އުމަރު ވިދާޅުވީ މީގެ 8އަހަރު ކުރިން ހެލިކޮޕްޓަރަކާއި އެކު އިންޑިޔާގެ ސާޅީސް ސިފައިން ރާއްޖެއަށް އައިކަމަށެވެ.

އެފަރާތްތައް ރާއްޖެއަށް އައީ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ދިނުމުގެ ވައުދާއި އެކުގައިކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަަމަވެސް މި ހެލިކޮޕްޓަރު ދިވެހިންނަށް ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި އެ ސިފައިން އަނބުރާ އިންޑިޔާއަށްވެސް ގޮަސްފައިނުވާނެކަމަށެވެ.

އުމަރު ވަނީ ހެލިކޮޕްޓަރު ދޭން ބޭނުންވާނަމަ އޭތި ދިނުމަށް މޯދީއަށް ގޮވާލައްވައި، ދޭން ބޭނުންނުވާނަމަ ސިފައިން ގޮވައިގެން އަނބުރާާ ދިއުމަށް އެދިފައެވެ.

81%

18%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
8 ކޮމެންޓް

Hindi me .ek kahawat hota hai" jo kutta bhokta hai woh kutta kartay ga nehi"

ޙަޤީޤަތަކީ، 02 ހެލިކޮޕްޓަރަކީ ހަމަ ސިޔާސީ “އެންކުޮޅެއް” ނުވަތަ ބޭއިޓް އެއްކަން ދިވެހިން ދަންނަން އެބަ ޖެހޭ! ޢިންޑިއާގެ މިލިޓްރީ ބޫޓް ރާއްޖޭގައި ފައި ހިއްޕާލަން ބޭނުންކުރި އުކުޅެއް!

ސާބަހޭ އުމަރާ ތީފިސާރި މީހެއް ސުކުރިއްޔާ އުމަރަށް މުޅިގައުމުހެން މިއޮތީ މިއޮތީ ނިދިފަ މިގައުމުގަތިބި ދީނީއިލުމުވެރިންނަށްވެސް މިހާރުއޯކޭ އިންޑިއާގަ މުސްލިމުންނަށް އެކުރާ އަނިއާއާއި ތަފަތު ގޯނަތަށް ކުރަމުންދާއިރެއްގަ މޯދި ރާއްޖެގެނެއް ލަގަބުތަކާ އެއްޗެހިދެނީ މުސްލިމުންނަށް ގޮތްޖަހަންވެގެން

ނުމެދިޔަ ނުމެދިން މިޤަރުނުގެ ބޮޑު ޖޯކައްވެއްޖެ ދޯ. . ޙިތާމަޔަކީ މިގައުމުގެ ވެރިންގެ ދޯދިޔާކަން.. ޖީބައްވެއްޓޭތީ..

ޢިހުލާސް ތެރިކަމެއްހުރިނަމަ ހޯމްމިނިސްޓަރ ހުރެގެން ކީއްވެބާ ތިޔަ 50 ސިފައިން ފޮނުވާނުލީ..

އުމަރު މެން ދެން ލަލަލާާލަލަލާ

ހަބަރު