ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ދިވެހި އިންވެސްޓަރުން އިތުުރުކުރަން ޖާބިރުގެ ގަރާރެއް!

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރާއްޖޭގެ ގެސްޓްހައުސްގެ ސިނާއަތަށް ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން މަދުކޮށް، ދިވެހިން ގިނަކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުވާ ފަދަ ގަރާރެއް، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށައަޅުއްވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ޖާބިރު މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުއްވި ގަރާރުގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރި ބޭރުގެ މީހުންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ދިޔަ ނުދިނުމަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ސޮވެރިން ގެރެންޓީއެއް ދީގެން ނަމަވެސް ގެސްޓްހައުސް އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަސޭހަ އިން ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް މިހާރުން މިހާރަށް ހަމަޖައްސައި އެ މަގުން އަމަލު ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކުރަންޖެހޭނެކަމަށެވެ.

އެ ގަރާރުގައިވާ ގޮތުގައި ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރި ބިދޭސީންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ދާން ޖެހިފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުން އެސިނާއަތް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފައިނޭންސް ފޯރުކޮށް ނުދެވުމުގެ ސަބަބުންނެެވެ.

އަދި ބޭންކުތަކުން ލިބެން ހުރި މަދު ފައިނޭންޝަލް ފެސިލިޓީޒްތަކަށް ވާސިލްވުމަށް އާންމު ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް ހުރަސްތައް ކުރިމަތި ކުރުވާފައިވާ ކަމަށްވެސް ޖާބިރުގެ ގަރާރުގައި ފާހަަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު