މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް

ޝިޔާމްގެ ޓްވީޓަކަށް އާޒިމް ދެއްވި ރައްދަކާއެކު ހޫނުފެނަށް

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ކުރެއްވި ޓްވީޓަކަށް މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް ދެއްވި ރައްދަކާ އެކު އޭނާ ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

މެެންބަރު ޝިޔާމް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގައި ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފެނި ހައިރާންވާކަމަށް "އެކުވެރި" ނޫސްވެރިޔަކު ބުނެފައިވާކަމަށެވެ. އެހެން ނަަމަވެސް މި ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފާއިތުވެގެން ދާއިރުވެސް އެންމެ ކުޑަމިނުން އެ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައްވެސް ހަދައިނުލެވޭކަމަށާއި، ވައިގަދަ އިރު ލޯ ހުޅުވާ ނުލެވޭ ކަމަށް އެ ނޫސްވެރިޔާ ބުނި ކަމަށެވެ.

މި ޓްވީޓަށް ރައްދު ދެއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ޝިޔާމް ކުރެއްވި ޓްވީޓް ފެނިގެން މީހަކު ބުނީ، ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓުގައި 100 މިލިއަންނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހުރީ ކިހިނަކުންތީީ ޝިޔާމް ކައިރީ އަހާލާށޭ ކަމަށެވެ.

އާޒިމްގެ އެ ޓްވީޓަށް ރައްދުދިން މީހުން ވަނީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ތަނަަކަށް ކުރީ ސަރުކާރުގެ ވާހަކަތައް ގެންނަމުން ދާތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާފައެވެ. އަދި މިއީ ޖަމާވި ފައިސާގެ ވާހަކަ ދައްކަންވީ ވަގުތު ނޫންކަން ފާހަގަކޮށް ބައެއް މީހުން ވަނީ އާޒިމް ހުންނެވި މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އާޒިމް ޝިޔާމްގެ ޓްވީޓަށް ދެއްވި މަލާމާތުގެ ރައްދާއި ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ވަނީ އާޒިމް އަށް އަދީބު ދިން ކަޅު ދަބަހުގައި ހުރި ދިޔާ އެއްޗަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ސުވާލުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގައި ހުރީ ބަނގުރާތޯވެސް ސުވާލުކޮށްފައި ވެއެވެ.

"މީހުން އަހާން ބުނާ އެއްޗެއް އަހަން އެނގެނީ. ކުރަންވެސް އެނގެނީ މީހަކު ބުނިއްޔާ. އެކަމަކު ވައްކަން ކުރީ، އަދީބު އަތުން ދަބަސް ގެންދިޔައީ، އެފްއޭއެމް ކޮޅާލައި ލާންދިޔަ ވޯޓެއްގައިވިއްޔާ ފައިސާ ނެގީ އަމިއްލައަށް ދި." މީހަކު އާޒިމްގެ ޓްވީޓަށް ދިން ރައްދެއްގައި ވަނީ ބުނެގަފައެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އާޒިމް ކަޅު ދަބަހެއްގައި ގެންދިޔަކަމަށް އަމިއްލައަށް އެއްބަސްވި ދިޔާތަކެއްޗާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކޮށްފައެވެ. އާޒިމް މިއިން އެއްވެސް މީހަކަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވައެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ މޭސްތިރިޔާ އަދި ކުރީގެ ނައިނު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އާއި އާޒިމް އާ ދެމެދުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކެއްފެންނަ ސްކްރީންޝޮޓްތަކެއް މީގެ ކުރިން ދައުރުވިއެވެ.  އަދީބުގެ ގާތް، ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއިލް (ހާމިދު ސޭޓު)ގެ ގެއަށް ވެސް ވަރަށް ގިނައިން ގޮސްފައި ހުންނާނެ ކަމަށް އާޒިމް އެއްބަސްވިއެވެ. މެސެޖްތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އޭގެ ތެރެއިން އެއް ބައްދަލުވުމަކަށް ދަބަހެއް ހިފައިގެން އައުމަށް އަދީބު އާޒިމަށް އަންގަ އެވެ.

ނަމަވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެއީ ފައިސާ އަޅަން ގެންދަން އުޅުނު ދަބަހެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ  ޖަލީލް (ކޭންސޭޓް) އަށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި އަދީބު ދެއްވި "ދިޔާ އެއްޗެއް" އެޅުމަށް ގެންދިޔަ ދަބަހެއް ކަމަށެވެ. ފަހުން އާޒިމް ވަނީ އެއީ ގާނޫނީ ގޮތުން މަނާ އެއްޗެއް އަޅާފައިވާ ދަބަހެއް ނޫން ކަމަށާއި، އޭގައި ހުރި އެއއްޗެއް ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާތީ ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާޒިމް އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އާއި ގުޅިގެން ފާޑު ވިދާޅުވަމުން އަންނަަ އިރު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި އޭނާގެ ނަންވެސް ހިމެނެއެެވެ. އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުގެ ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ނަން އޮތް އެތައް އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނެއްވެސް އެބަތިއްބެވެ.

80%0%20%

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. އާޒިމް މެން ކަހަލަ މީހުން އަނގަ ހަލުވަނީ ލަދުކުޑަ ކަމުން، އާޒިމްގެ ބަިގަނޑުން ގެންދިއަ ފައިސާގަނޑު ދިއައީ ޖަހަންނަމައަށް ކަމެއް ނޫނީ އެހެންތާކަށް ކަމެއް ވެސް ނޭގެ، އެކަމަކު ރޔާމީންގެ ނަމުގާ އެކަެުންޓަށް އެޅި އެއްޗެއްވިއްޔާ މިހާރުވެސް ފެންނަން އެބަހުރި، އެހެންވީމާ ތި ގޮވަނީ ގުދޯ ގުދޯ ނޫންބާ!!

  2. ދިޔާ އެއްޗަކަށް އަދީބު ދަބަހަށް ހީސްލާފަތަ ދިނީ؟ އެހެންޏާ ފަހެ. ރާ ނޫން ކޮން ދިޔާއެއްޗެއް ހަދިޔާ އަކަށް ދެނީ. ހުސް އޭގެ ބޭނުންކުރާ މީހުން.

  3. ފައިސާދަބަސތައް އެކީވެސްގެންދިޔައީ މޑ މީހުން އާޒިމުހުކަމައްވަނީއެކަކަން ހުރިހާދިޔާެެއެތްޗހެއްސާ ހުރިހާރުފިޔާދަބަސްތަކާގެންދިޔާމަ ޔާމީނިއެކައުންތުގާހުންނާނީކޯޗެއް ނަސޭދިނޫތަބުނީ ޔާމީނުހަލާކުކޮއްލައް ތހިމަންނައެޅުވިފަަށްޔެކޭ އަދީބުއަކީ އެހެންވެ އަދީބުޖަލައްނުލާތަނަވަސްކަމުގާބައިންދާފަޢެއިނީ

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.