ރާއްޖޭގައި ގޭމިންގް އެރީނާއެއް އަަޅަނީ

- 5 months ago 14 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރާއްޖޭގައި އީ-ސްޕޯޓްސް ކުރިއެރުވުމުގެ މަގުސަދުގައި ގޭމިންގް އެރީނާއެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މިިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ރޭ ކުރިއަށްދިޔަ ގޭމް އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަޒްމީލެެވެ.

އަޒްމީލް ވިދާޅުވީ އީ-ސްޕޯޓްސް ކުރިއެރުވުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވައުދެއް ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ދެމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޭމިންގް އެރީނާއެއް ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެތަން ހަދާނެ ތަނެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އަޒްމީލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެބޭފުޅާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ބޭނުންވަނީ ގޭމް ކުޅުމަށްފަހު ނިންމާލަން ނޫންކަމަށާއި، ޕްރޮފެޝަނަލް ގޮތެއްގައި ގޭމިންގް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީވެސް މުސްތަގްބަލެއް އޮތް ކުޅިވަރެއްކަން އާންމުންނަށް އަންގަން ބޭނުންވާކަމަށް އަޒްމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމަށްޓަަކައި ސަރުކާރުން ދެވެންހުރި ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަޒްމީލް ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

ފޮޓޯ: ސޯޝަލް ގޭމާރސް

86%

4%

9%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
14 ކޮމެންޓް

ދުނިޔޭގަ އުޅެން ލިބިފަ އޮތް މަދު ވަގުތުކޮޅު ބޭކާރުކޮށްލަންބސަޅި ގޮތެއް ތީ. ޒުވާނުން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭ މީހުނަށް ބަދަލުވާނީ މިކަހަލަ ބޭކާރު ކަންކަން އެމީހުނަށް ފަހިކޮށްދެންޏާ

ދެން ކީއް ކުރާނީ.....

ތި ޖެހުނީ ދަރިންގެ އަތްފައިގާ ހިލިހިލާ ޖަހަން.....

ގޭމިން އެރީނާ އެކޭ!!! އިންފްރާސްޓަރަކުޗަރ އެއްނެއް ތަނެއެއްގައި ރަނގަޅަށް އިންޓަނެޓް ނުލިބޭ ގައުމެއްގައި ކުރަން ހެޔޮވާވަރު ކަމެއްބާ؟؟؟

އަލަށް އެސޯސިއޭޝަނެއް ހަދައިގެން ތިދެނީ އެތައް އަހަރަކު މީސާ އީސްޕޯޓްސް ކުރިއަރުވަން ދަނިކޮށް... ޖަރީމާ ސާފު

ރާއްޖެއަކު ނޫން އަޅަން ތިއުޅެނީ މާލޭގައި

ދަފިއުޗާ އިޒް ނައު އޯލްދް މޭން

ގޭމްއެރީނާ އެޅުނީމަ ނިމުނީދޯ؟ ގޭމިންގްގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޭންގޭ އަދި ކޮންޓެކްޓްސް އެއް ނެތް ބަޔަކަށް މިކަންވާނީ. ނުވާނެ އެއްކަމެއްވެސް. ފޮނި އަނގަ ތެޅޭނީ ގޭމިންގް އޭ ކިޔައިގެން ކޮންމެބަޔަކަށް ވެސް.

ޖީޖީއީޒީ

މޮޔަވޭ ދެން ތިބި ގޭމް ކުޅޭ ކުދިންތައް

ހަބަރު