ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާާރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ފާސްކޮށްފި

- 5 months ago 7 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ފަނޑިޔާާރުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން މަޖިލީހުން ނިންމީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން، ޖޭއެސްސީއަށް ފޮނުވައިގެންނެވެ.

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ހުށައެޅުއްވި ހުށައެޅުމުގައި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރުތުތައް ހަމަވޭތޯ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބެލުމަށް އެދިފައެވެ.

 އެ އިސްލާހު ފާސްވެފައިވަނީ 66 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. އަދި އެއް މެންބަރަކު އެ ހުށަހެޅުން ބަލައި ގަންނަން ނުފެންނަ ކަމަށް ވެސް ވޯޓު ދެއްވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހުށަހެޅުމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުންމަޖިލީހުގެ ބާރު ކަނޑުވާލި މައްސަލަ ބެލުމަށާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮރޮޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހެޅާފައިވާ ނަމަ އެ މައްސަލައެއް އެ ކޮމިޝަނުން ލަސްނުކޮށް ބެލުމަށްވެސް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
7 ކޮމެންޓް

ތިޔަފަޑިޔާރުންތައްބޭރުކުރަންމާލަސްވެއްޖެ

ތިބައިގަނޑުގެ ކަންތައް ތި ނިމެނީ. މީގެކުރިންވެސް ފަނޑިޔާރަކާ އަޅައިގަނެގެން އުޅެން ހަދައިގެން ވެރިކަން ވެއްޓުނީ. މިފެންނަނީ އޭގެ ކޮޅުމަތި

ތިތާ މިހާރު ތިއޮތީ އެމްޑީޕީ ވަކިހިއްޕާލާފަ. ދެން ކީއްކުރަން ނަގާ ވޯޓެއް. އެމްޑީޕީ ބޭނުން ގޮތެއް ހަދާލީމަ އެނިމުނީނު. މުޅި މަޖްލިސް ހިސޯރުކޮއްގެން ވެސް ބޭނުންވާ ކަންތައް ކޮއްބަލަ.

މިއީ މިހާރު އެމްޑީޕީ ގަޢުމީ މަޖިލިސް ދޯ. ޖޯކެއްނު. ގައުމީ މަޖިލީހުން ކުރިން ނިންމި އަންނި އަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށްވެސް. ހަހހަ

ހަބަރު