ADS BY COZUMEL

ވަކި ޗެނަލަކަށް އަމާޒުކޮށް ފިޔަވަަޅުތައް އެޅުނު: ޝަހީބު

- 5 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ވަކި ޗެނަލްތަކަކަށް އަމާޒުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުނުކަމަށް އެކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު އިއުތިރާފު ވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ޝަހީބު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ވަކިވަކި ޓީވީ ސްޓޭޝަނަކަށް ނުވަތަ ސްޓޭޝަންތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮމިޝަނުން މައްސަލަތައް ބަލައި ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވަނީ މެންބަރުން އަމިއްލަ އަށް އިސްނަގައިގެން ވަކި ޗެނަލްތަކުގެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން ކަމަށެވެ.

ޝަހީބު ވިދާޅުވީ ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ނަގައި ވޯޓުގައި ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވޯޓެއް ނުދެވޭތީ، ޖޫރިމަނާ ކުރި ގިނަ މައްސަލަތަކުގައި އޭނާ ވޯޓުދެއްވާފައެއް ނުވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް ކޮމިޝަންގެ އަހުލަބިއްޔަތުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ތަންފީޒު ކުރެއްވުމަކީ ރިޔާސަތުގެ އިންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ޒިންމާއަށް ކަމަށްވާތީ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރެއްވީ ކަމަށް ޝަހީބު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެހެން ދިމާވީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ އިހުލާސްތެރިކަމެއް ނެތި ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރާފައިވާތީކަމަށް ޝަހީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

އަމިއްލައަށް އޮރިޔާންވެވޭ އިރުވެސް ޝަހީބުއަކަށް ނޭގުނު .ދެން ކިހިނެެއް ގަބޫލު ކުރެވޭނީ ޝަހީބުއަކީ ތެދުވެރިއެއްކަމަށް. ލަދުން ބޯހަލާކު

ހަބަރު