ރިޒާ: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަލިނަރީ މުބާރާތެއްގައި އަލަށް ވާދަކޮށް، އެންމެން ސިއްސުވާލި ދިވެހި ޑިޒައިނަރ!

މިއީ މިފަދަ މުބާރާތެެއްގައި ރިޒާ ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ ފަހަރު
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އޭޝިއާ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވި އެފްއެޗްއޭމް 2021ގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖްގައި ވާދަކުރި ދިވެހި ޑިޒައިނަރެއް ހޯދި ކާމިޔާބީއާއި އެކު ގިނަބަޔަކު ހައިރާންކޮށްލައިފިއެވެ.

ރަސްމީ ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުން މަލްޓިމީޑިއާ ޑިޒައިނަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރިޒާ ވަނީ، ކަލިނަރީ މުބާރާތެއްގައި އޭނާ ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ ފަހަރު އެ މުބާރާތުގެ ކްލާސް 4 ޑެޒާޓް ބައިން ބްރޯންްޒް މެޑަލެއް ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވި މި ކަލިނަރީ ޗެލެންޖްގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންވެސް، ރަސްމީގޮތުން ޝެފެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިނުވާ ހަމައެކަނި ބައިވެރިވާއަކީ މި މުބާރާތުން ރާއްޖެއަށް ފަޚުރުވެރި ވަނައެއް ހާސިލްކޮށްދިން ރިޒާއެވެ.

މި މުބާރާތުން ރިޒާ ވަނައެއް ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ "ނޮއިޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް"ގެ ނަމުގައި، ދިވެހިރާއްޖެ ސިފަކޮށްދޭފަދަ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކުރި ޚާއްސަ ޑެޒާޓަކުންނެވެ. އެފްއެޗްއޭއެމް 2021 ކަލިނަތީ ޗެލެންޖުން ބްރޯންޒް މެޑަލް ހާސިލްކުރުމަށްފަހު "ވޮއިސް"އަށް މައުލޫމާތުދެމުން ރިޒާ ބުނީ، އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވީ އޭނާގެ ކިބައިގައިވާ ހުނަރުތައް ދާއިރާގެ ފަންނުވެރިންނަށް ދައްކާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށެވެ.

"ނޮއިޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް" ތައްޔާރުކުރިގޮތުގެ ތަފްސީލްތައް ދެމުން ރިޒާ ބުނީ، އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ވިސްނީ އެ ޑެޒާޓް އިންނާނެ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ ޑެޒާޓް ކުރަހާލުމަށްފަހު އެ ޚިޔާލާއި ގުޅޭގޮތަށް އޭގައި ހިމެނޭނެ ތަކެތި ހަމަޖެއްސިކަމަށެވެ.

ރިޒާ ބުނީ، މި ޑެޒާޓްގައި ހިމެނޭނެ ތަކެތި ނިންމިއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނީ ރާއްޖެއިން ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ ތަކެއްޗާއި އެކު ހެދުމަށް ކަމަށެވެ.

"މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވީ ވަނައަކާއި މެދު ވިސްނައިގެންނެއް ނޫން. ނަމަވެސް ޔަޤީންކަން އޮތް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކުރެވި ހުނަރު ދައްކާލެވޭނެކަމަށް"، ރިޒާ ބުންޏެވެ.

ޑިޒައިނަރެއްގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވި ނަމަވެސް، ރިޒާގެ ހިތުގައި ކެއްކުމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ ލޯތްބެއް ދެވިފައިވެއެވެ. މި ދެ ފަންނަކީވެސް ހުނަރުވެރިކަން ހިމެނޭ ދެ ފަންނަށް ވާތީވެ ދެކަންވެސް ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުރެވޭކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

މުސްތަޤްބަލްގައި ވިސްނާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި މެދު ސުވާލު އަހާލުމުން ރިޒާ ބުނީ، އޭނާގެ ވިސްނުމުގައި ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާކެޓުން ނުލިބޭ އާ ޑިޝްތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށް އާއްމުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

އެފަދަ ޑިޝްތައް ޕްރީއޯޑަރ ކުރެވޭނެ ޚާއްސަ ވެބްސައިޓެއް ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އަދި މިހާރުވެސް، ރިޒާގެ ބައެއް ޑެޒާޓްތައް، އޭނާގެ ޚާއްސަ އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ޕްރީ-އޯޑަރ ކުރެވޭނެއެވެ. ރިޒާ ވަނީ، އޭނާގެ ޚާއްސަ ޑެޒާޓް ބޮކްސް “އަންފެއަރ ބައި ޒާރިއޯ”، މިމަހުން ފެށިގެން އޯޑަރކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރިޒާ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އޭނާގެ ޑެޒާޓްތަކަށް މިހާތަނަށް ދަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އޭނާއަށް އޯޑަރުތައް ލިބެމުންދާއިރު، އޭނާ ފަދައިން އާއްމު މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުގެ ކަމަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އޭނާ ވަނީ އެކަން ފެށުމަށް ލަސްނުކޮށް ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެދިފައެވެ.

"ވޮއިސް"ގެ ޓީމްގެ ފަރާތުން ރިޒާއަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކަކަށް އެދެމެވެ!

100%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.