ރައީސް ޔާމީނަށް ރައްޔިތުން ވެރިކަމެއް ނުދޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

- 4 months ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެނެއް ވެރިކަމެއް ނުދޭނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޒިންމާދާރުކަމެއް ނެތި އެގްރީމެންޓްތައް އެފުށް މިފުށަށް ޖެހުމުން ދައުލަތަށް ލިބުނު މާލީ ގެއްލުން އެތައް ބިލިޔަނަކަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އެކަން ތަކުރާރުކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވުމަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް ރައްޔިތުން ވެރިކަން ނުދޭނެ އެއް ސަބަބު ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، ރޭ އޮތް ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ޕީޕީއެމްއިން ވެރިކަމަށް އައިސްފިނަމަ ގައުމުގެ ހަރުމުދާ ބޭރުގެ މީހުންނަށް ވިއްކުމަށް ސޮއިކުރަމުންދާ އެއްބަސްވުންތައް އިިދިކޮޅުގެ ސަރުކާރެއް އައިސްފިނަމަ އުވާލާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ސަރުކާރު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ބާރު ހިނގާ ސަރުކާރެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެފުއް މިފުށަށް ޖަހާނަން" އެއްބަސްވުންތަކަށް އިޝާރާތްކުރައްވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
2 ކޮމެންޓް

ރައީސް ނަޝީދަށް، އެއަޕޯޓާއި، ބަނދަރާއި އަދި ހޮސްޕިޓަލް ވެސް އިންޑިއާއި ހަވާލުކުރީމާ ވާ ގެއްލުން މާ ބޮޑުވާނެ "އެފުށްމިފުށަށް" ވުރެ އިނގޭތޯ!! އޭގެ ހެކި، ދިރާގުގެ ބޮޑު ހިއްސާ ބޭރަށް ވިއްކާލާފައި އޮތުމުން، ސަރުކާރަށް ގޮންޖަހާފައި މިހަފްތާގައި އިންޓަނެޓުގެ އަގު ކިޔާލީ. ފެން ކުންފުނި އަނދައިގެން ދިޔައިރު، މަނިކުފާނު މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ވިއްކާލި ހިޓާޗީއިން އެންމެ ޑޮލަރެއްވެސް ނުދޭ. އެހެންވީމާ "އެފުށްމިފުށަށް" ޖެހަން ޖެހުނީމާ ޖަހާނެ އިނގޭތޯ.

އަންނިވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މުދާތަކުގައި އަންނީގެ އޯޑަރަށް ހުޅު ޖެހުމުން ވީ ގެއްލުމުގެ އަގު މަތީން ވެސް ރައްޔިތުން ދުވަހަކުވެސް ހަނދާން ނުނެތޭނެ. އޭގެ އަގު ކިހާ ވަރަކަށް އަރާނެތޯ ؟ އަނގަ އޮތިމާ ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ. އަންނިއަކީ މިގައުމު ފަނާ ކުރި މީހެއް. ޔާމީނަކީ މި ގައުމު ބިނާ ކުރި މީހެއް. އޭނާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތް ތެރި ވިކަމަށް ކޮންކޯޓަކުންތޯ ނިންމީ. ؟

ހަބަރު