ޗައިނާގެ ދަރަނި ނުދެއްކިއްޖެނަަމަ ބިމާއި މިނިވަންކަން ގެއްލިދާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

- 4 months ago 5 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ޗައިނާއަށް ދަރާފައިވާ ދަރަނި އަދާނުކުރެވިއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގެ ބިމާއި މިނިވަންކަން ގެއްލިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޗައިނާއަށް ދަރާފައިވާ 4.2ބިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ދައްކަން ދައުލަތަށް ނުކުޅެދުނީމަ ދެން އެދޭނީ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ހިއްސާ ދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މި ހިއްސާއާއި އެކު ދިވެހިންގެ ބިމާއި މިނިވަންކަން ގެެއްލިދާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން އިޝާރާތްކުރައްވާފައިވަނީ ރޭ ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ރާއްޖެ ހަރުމުދާ މި ސަރުކާރުން ވިއްކާލައި، އިގްތިސާދު ނަގާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އިޝާރާތްކުރައްވައެވެ.

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން އެ ދަރަނި ދެއްކުމަށްޓަކައި ހިންގަވާ ހަރުދަނާ މާލީ އަދި އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތުތަަކަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ޖާގަ ދެވިގެން ނުވާނެކަމަށެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
5 ކޮމެންޓް

ދެންގޮވާނީ އަންނިއަތަން މިހާރުހީވާނެ ފޮޑިތެޅޭހެއް މޮޔަރާއްޖެ ކޮބާތިޔަމީހާ ޖަހާބެރައްނަށާމީހުންތައް

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަކީ އެއްވެސް ހިންގުންތެރި ސަރުކާރަކަށް ދައްކަން ބުރައަކަށް ނުވާނެ ޒިންމާދާރު ލުއި ލޯނުތަކެއް. ސަބަބަކީ އެ ޕްރޮޖެކްތަކުން އެ ލޯން ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ދެއްކޭނެކަން. ކޮސް ވާހަކަ ނުދައްކާ.

ތިޔަ ލަވަ އަކި އިންޑިއާގެ އުނގަށް ވެއްޓެންވެގެން އަންނި މ\ާކުރިންވެސް ކިޔާފައިވާ ލަވައެއް. ތަންކޮޅެއް ކުރިން މީނާ ބުނީ ދައިނާ އަށް 11 ރަށް ދިން ވާހަކަވެސް. އެކަމަކު އެ 11 ރަށް އަދިވެސް މީނައަކަށް ނުދެއްކުނު. ފިތުނަ އުފެއްދުމަށް ޔަހޫދީން ގާތުން ދަސްކުރި ފަލްސަފާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ގާތު ދެނެއް ނުހިނގާނެ.

ގެރިބެ އަށް ގައުމު ވިއްކާފަ ކޮން ވާހަކައެއް...

މިލިޔުނުމީހަކު މިލިޔުނީ ދެންލިޔާނެ އެހެންއެއްޗެއް ނެތުމުން. ލިޔުނުމީހާވެސް އަދިއެއްފަހަރު ކިޔާލާފައި މިބުނަނީ ކީކޭތޯ ވިސްނާލުން ރަނގަޅު. ފެންވަރެއްނެތި ވައިޖަހަން އުޅުނަކަސް ކަމަކުނުދާނެ. އޭރަށް ތެޅޭނީ ފޮޑި. ވެރިކަމަށްއަންނަން ޖެހޭނީ ގަޓުހުރެގެން

ހަބަރު