ހެރީ ޕޮޓަރގެ ތަރިން އަނެއްކާވެސް އެނބުރި ހޮގްވާޓްސްއަށް!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

މަޝްހޫރު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ ޖޭކޭ ރޯލިންގްސްގެ ވާހަކަ ސީރީޒް، ހެރީ ޕޮޓަރގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެން އެނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އިނގިރޭސި ފިލްމް ސީރީޒްގެ ތަރިންގެ ޚާއްސަ ރީޔޫނިއަނެއް ދެއްކުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ހެރީ ޕޮޓަރ ފިލްމް ސީރީޒަށް 20 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެޗްބީއޯ މެކްސްއިން ޖެނުއަރީ 1 އިން ފެށިގެން ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޚާއްސަ ބައިގައި ފިލްމްގެ އެންމެ މުހިންމު ތިން ތަރިން ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއީ ހެރީ ޕޮޓަރގެ ރޯލް ކުޅުނު ޑެނިއަލް ރެޑްކްލިފް، ހަރމައިނީގެ ރޯލް ކުޅުނު އެމާ ވޮޓްސަން އަދި ރޮނާލްޑް ވީޒްލީގެ ރޯލް ކުޅުނު ރުޕަރޓް ގްރިންޓެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް މި ފިލްމް ސީރީޒްގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މުހިންމު ރޯލްތަކުން ފެނިގެންދިޔަ ޚާއްސަ ތަރިންތައް މި ރީޔޫނިއަންގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މި ރީޔޫނިއަންގެ ތެރެއިން ކާސްޓުންގެ އިންޓަރވިއުތަކާއި އެމީހުންގެ މެދުގައި ދެކެވޭ ޚާއްސަ ވާހަކަތަކެއް ގެނެސްދޭނެއެވެ. މި ރީޔޫނިއަން ޝޫޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ސީރީޒްގައި ފެނިގެންދާ ހޮގްވާޓްސް ކާސްޓްލްގެ ސެޓްތަކުގައެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ހެރީ ޕޮޓަރގެ ރަސްމީ ފިލްމެއް އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ 2011ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އެއީ ހެރީ ޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ޑެތްލީ ހޮލޯސް ޕާޓް 2އެވެ. އެ ފިލްމާއި އެކު، 8 ފިލްމްގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ ސީރީޒް ނިންމާލިއިރު ވަނީ އެތަކެއް މުހިންމު ސުވާލުތަކަކަށް ޖަވާބު ލިބިދީފައެވެ. އެގޮތުން މި ސީރީޒްގެ ފޭނުން އެންމެ ރުޅިއަންނަ އެއް ކެރެކްޓަރކަމަށްވާ ޕްރޮފެސަރ ސްނޭޕް، ހެރީ ޕޮޓަރއާއި މެދު ގޯސްކޮށް އަމަލުކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައި އޮތް ބޮޑު ސިއްރު ވަނީ ފަޅާއަރާފައެވެ. އަދި ސީރީޒްގެ ނުބައި ކެރެކްޓަރކަމަށްވާ ވޮލްޑަމޯޓާއި އޭނާގެ ޑެތް އީޓާރސްގެ ލަޝްކަރުން ހެރީ ޕޮޓަރ މަރާލައި ހޮގްވާޓްސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކުރި ވަރުގަދަ ހަނގުރާމަވެސް ފޭނުންނަށް ފެނިގެންދިޔައެވެ.

އެ ފިލްމް ނިމިގެންދިޔައީ ވޮލްޑަމޯޓާއި އޭނާގެ ލަޝްކަރުގެ މައްޗަށް ހެރީ ޕޮޓަރމެން ކާމިޔާބު ހޯދައި، އޭގެ އަހަރުތަކެއްގެ ފަހުން އެމީހުންގެ ދަރިންތައް ހޮގްވާޓްސްއަށް ފޮނުވާލުމަށް ކިންގް ކްރޮސް ސްޓޭޝަނަށްދާ ހިސާބުންނެވެ.

ހެރީ ޕޮޓަރ ސީރީޒަކީ ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ކާމިޔާބުކޮށް ނެރެވުނު އެއް ސީރީޒެވެ. އެ ވާޙަކަ ސީރީޒްގެ އާ ބައެއް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕްލޭއެއްގެ ގޮތަށް ނެރެވުނެވެ. ހެރީ ޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ކާރސްޑް ޗައިލްޑްގެ ނަމުގައި ނެރެވުނު މި ޕްލޭ ފިލްމަކަށް ހެދުމަށް ޝައުގުވެރިވާކަމަށް ހެރީ ޕޮޓަރގެ ތިން ފިލްމެއް ޑިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ކްރިސް ކޮލަމްބަސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

100%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.