ރައީސް ޔާމީން ވައްކަން ކުރަމުންވެސް ގައުމު ތަރައްގީކުރި: ޝިޔާމް

- 4 months ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްްޔޫމް ވައްކަންކުރައްވަމުންވެސް ގައުމު ތަރައްގީކުރެއްވިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އިދިކޮޅުގެ މެންބަރުން ބޮޑު ވަގެއްގެ ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށެވެ.

"ނަމަވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އިނގޭ ވައްކަން ކޮށްފައި އޮވެޖެއްޔާ، ވައްކަން ކުރަމުން ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވި ރައީސެއްކަން ރައީސް ޔާމީނަކީ. އެކަމަކު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ހަމައެކަނި ވައްކަން ކުރާތަން. އެއީ މައްސަލަ އަކީ"، ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިޔާމް އިތުރަށް ވަނީ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް، ރައީސް ޔާމީން ކުރެއްވި ކަންކަމަކީ ނުކުރައްވާ ކަންކަމަށް ނެހެދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

80%

0%

20%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
2 ކޮމެންޓް

ޔާމިނު ކުރި ވައްކަމަކީ،ބައެއްގެ ޚިޔާލަށް ވެސް ނުގެނެވުނު ބުރިޖު އެޅުން، ބައެއްގެ ކިޔާލަށް ވެސް ނުގެނެވޭ ފެންވަރަށް ވެލާނާ އެޔާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުން، ބަޔެއްގެ މޭ ކަރާ ވަރަށް ގިނަ ވަޒީފާ އުފެއްދުން، ރައްތަށުގައި ތާރަ،ނަރުދަމާ،ފެން ގާއިމް ކުރުން،ހަޖަމް ކުރޭ،ރިބަން ކަޑަން ތިބޭ،ޕުރެޖެކްޓް ހުއްޓުވާފަ ފައްޓާގެން މިސަރުކާރުންނޭ ކިޔަސް ދިވެހިން މޮޔަ ނުވޭ،5 އަހަރުން ސައްޕެއް ޖަހާފަ ބޭރު ކުރާނެ،އެއިރުން މިހާރު ކުރާ ވައްކަމުގެ މައްސަލަ ބަލަން ގާނޫނު އަރާ ހަމަ ކުރާނެ،

ހަބަރު