މަޝްރޫއުތަކާއި ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެކައުންޓުގައި ނުހުންނާނެ: ރައީސް ޔާމީން

- 4 months ago 1 - އަމާލް މުހައްމަދު

މަޝްރޫއުތަކާއި ގުޅުންހުރި ފައިސާތަކެއް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި ކަމަށް ބުނެ ފަތުރާ ވާހަކަތުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓަކާއި ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓެއްގައި ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން، ކަމާއި ގުޅުންހުރި ތަފްސީލެއް ހޯދަންވެސް އަހާފައިނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ކަމަށާއި، އޭޖީއަށް ބަޔާން ހުށައަޅުއްވާފައިނުވާ ރައީސުން އެބަތިއްބެވި ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި ބެހޭގޮތުން އެ ކޮމެޓީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ތަފްސީލްތައް ދާދިފަހުން އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ އެކައުންޓަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަގުދު ފައިސާ ވަދެފައިވާ ކަމަށާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަކާއި އެކު ޝައްކުކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކެއްވެސް ހުރިކަމަށް މުއައްވިޒް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ތިން ޕްރޮޖެކްޓަކާއި ގުޅުންހުރި ފައިސާތަކެއް ހުރެގެން އެ މައްސަލަތައްވެސް ދަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ އެކި ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭއިރު، އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެފަދަ ތުހުމަތުތަކަށް މީގެ ކުރިންވެސް އިންކާރު ކުރައްވާފައެވެ.

ފޮޓޯ: މޯލްޑިވްސް ޓައިމްސް

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ފައިސާފޮއްޗެއް އޮތިއްޔާނިއްމޭނެހޭއެއީ ވަގަށް ހޯދައިފަވާފައިސާކަމަށް ނަގުދު ނުނަސް ފައިސާވަކިލާރިންހުއްޓޭކިޔާނިއްމޭހޭވަގަށް ހޯދައިފަވާ ވަކިލާރިކަމަށް .ހާދަ ގަލި ބަޔަކު އުޅޭ ސަރުކާރެއް .ރައްޔިތުންވެސް ތިބެން މިޖެހެނީ މިބައިގަޑެއްގެ ގަލި ވާހަކަ ތަކާއިހެދި ގަލިވެފަ . ސަހަލު އެއް ގޮލަޔަކުވެސް ނުޅެނިއްޔޭ. މިގޮލާތަށް ކިޔާދައްކާވާހަކަޔަށް ޖަވާބު ދޭން ވެއްޖެ ނަމަ އެހެން މީހުންވެސް މޮޔަވާނީ

ހަބަރު