ADS BY COCA COLA

ބޭރު ބޯޓުތަކަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން މަސްގަންނަން ފުރުސަތު ދިނުމާއި ޕީއެންސީ ދެކޮޅު

- 7 months ago 4 - އަމާލް މުހައްމަދު

ބޭރުގެ ބޯޓުތަކަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން މަސްގަންނަން ފުރުސަތު ދީފިނަމަ، ގައުމުގެ ސިޔާދަތަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަދި މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

މަސްވެރިންނަށް ހަމަ އަގު ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ، އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ބޯޓުތަކަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން މަސްގގަންނަން ފުރުސަތު ދިނުމަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު ހަލާކުވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މި ފުރުސަތު ދީފިނަމަ، ހަތިޔާރާއި ޑްރަގްސް އަދި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންއަން މަގުފަހިވެ، ސިޔާދަތަށް ނުރައްކާވާނެ ކަމަށްވެސް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، މަސްވެރިންނަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ކަންކަން ހިމަނައި، މަސްވެރިކަމުގެ އާ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ރައީސް އޮފީހަށް މިހާރު ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

މި ބިލުގައި އޯފްޝޯ ފިޝަރީޒް ޕްލެޓްފޯމް ގާއިމުކުރުމާއި ރާއްޖެއިން ބާނާ މަސް، ސީދާ ބޭރު ގައުމުތަކަށް ވިއްކުމާ ގުޅޭ މާއްދާއެއް ވެސް އެ ބިލުގައި ހިމަނާފފައިވެއެވެ.

ފޮޓޯ: އަަވަސް އޮންލައިން

.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
4 ކޮމެންޓް

ޕީއެންސީ އަކީ ށަހުސު އޮޅުވާލާ ނިކަނެތި ޖަމާއަތެކެވެ ބާރު އޮތް ދުވަހު ތާސްކުޅެން ގޭގގަ އިނދެ ދާއަޅަން ހުއްދަދީ ފައިސާ ދިޔައީ ނަގަމުންނެވެ ދެންނދެކޮޅު ހަދަނީ މި ކޮންކަމަކަށްބާ؟

އާދަމް ޝަރީފަށް އެނގި ނުލައްވަނީ ތޯއެވެ. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު އަދިވެސް އޮތީ “ބޮވެން ޖެހޭ، ބޯން އެބަޖެހޭ، ނުބޮއެ ވާކަށް ނެތް" މި ޝިޔާރުގެ ދަށުގައެވެ. އެހެންކަމުން ފަސޭހަ ގޮތަކަށް މަސްތުވާ ތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރެވޭނެ ދޮރެއް އެބަ ހުންނަން ޖެހެއެވެ.

ހަބަރު