ADS BY COZUMEL

ރައީސް ނަޝީދު މެންބަރުންނަށް ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި

- 4 months ago 9 - ރިމާހް އިސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގޮތާއި މެދު ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެއްކަމަކަށް ދެ ފަހަރާ އެހުމުންވެސް މެންބަރުން ވަނީ އެކަން އެނގިވަޑައިނުގެން އެކަމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ މެންބަރުންނާއި ހަރުކަށިގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި މަޖިލީހުގައި ކަންކަން ހިނގާ ގޮތް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ މިތަނުގައި ތިއްބެވުމަކީ ވަރަށް ޖަވާބުދާރީކަން ކުޑަ، އެބޭފުޅުން ކުރައްވައިގެން ތި ތިއްބެވި ހުވަޔާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ތިބޭފުޅުންގެ ކިބައިން އެދޭ އެދުމާއި މި ކަންކަމާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ފުށޫ އަރާ ކަމެއްކަމަށެވެ.

އެހެން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވުމުން ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަ ރަނގަޅަށް ސާފު ނުވާ ކަމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ތޯރިގުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެން ވިދާޅުވުމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ދައްކާ ވާހަކަ ރަނގަޅަށް އަޑުއަހައިފިނަމަ އިވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

40%

0%

60%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
9 ކޮމެންޓް

ސާބަސް ޓޮމް. މަޖިލީހުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ މެޖޯރެޓީ އޮތަކަސް އަންނި އަކަށް ނުޖެހޭ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަކަށް ބަވާކަށް.

ހަމަ ހޭގައި ހުރެގެންތާ ވާނުވާއިނގޭނީ ، އެންމެން ހަމައިގަ ތިބޭން ނުޖެހޭ ބުނި ކަހަލަ ހިނދުކޮޅު އައިސްސަ ތިއޮތީ

ދައްކާވާހަކައެއްސާފެއް ނުވާވަރުގެ މީހަކު ދައްކާވާހަކަ ތަރުޖަމާ ކުރާނެ ކޮމިޝަނެއް ހަދަން ޖެހިފަ ހުރި ތާކުން ތާކު ނުޖެހެ ފީކަލާ މީހަކު މަޖްލިހުގެ ރައިސް ކަމުގަ .އަމިއްލައަށްވެސް ދެއްކޭ ވާހަކަ ނޭގޭ އިރު އެހެންމީހުން އަޑެއް އެހިޔަސް ކިޔާ އެއްޗެއް ސާފު ނުވާވަރުގެ ފީތާ އެއް .

ތޯރިގަށް މަރުހަބާ

ހާލުގަ ޖެހިގެން، އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްލާނޭ ލާރި ނެތިގެން ސަލާން ޖަހާ މީހުން މަދެއް ނޫން މިއަދު. އެމީހުންގެ ތަކުލީފު މެންބަރުންގެ މުސާރައިން ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުން ކީއްތޯ ވާނީ؟

ސައި ލިބޭ ، މެންދުރު ނާސްތާ ލިބޭ ، ބޮޑު މުސާރަ ލިބޭ ، އެކަމު ތަޅުންތެރޭ ވާނުވާގަ . އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެއަކަސް މި ފެންނަނީ އެއް މަންޒަރެއް

މަހިބަދޫ ރައްޔިތުން ހޮވާފަ ހުރި މިހާއާ ހުރެ އަހުރެން ލަދުވެތިވަން

ހަބަރު