ADS BY IAC

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ގިނަ ދުވަސްވީ ބޭރު މީހުންނަށް ރަށްވެހިކަން ދެނީ؟

- 4 months ago 6 - ރިމާހް އިސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭތާ ގިނަ ދުވަސްވީ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ މީހުންނަށް ރަށްވެހިކަން ދޭން ސަރުކާރުން ގަސްދުކުރާ ކަމުގެ އަޑުތައް ގަދަވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މިގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ އަދި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 30އަށްވުރެ ގިނަ އަހަރުވެ، މާމައާއި ކާފަ ކިޔާފައިވާ ބިދޭސީން އުޅޭ ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވަނީ އެފަދަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްވެހިކަން ދިނުމާއި މެދު ދެކޭ ގޮތާއި މެދު އާންމުންނާއި ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އާޒިމްގެ މި ޓްވީޓަށް ގިނަބަޔަކު ދަނީ ފާޑުކިޔައި، މިއީ ރާއްޖެއަށް އިންޑިޔާ މީހުން އިތުރުކުރުމަށް ރާވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ދިވެހިންނާއި އިނދެގެން އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ކައިވެނީގެ ވިސާ އާ ކުރުުމުގައި ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭތީ، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދާއިމީކޮށް އުޅެވޭނެގޮތް ހަދައިދޭން އެދިފައެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
6 ކޮމެންޓް

ބުދުދީނާ ނަސާރާ ފީނުގެ މީހުން މިތާ ވަޒަންވެރިކޮށް ދިވެހިން އަޅުވެތި ކުރަން ނޫޅޭ

ނަޝީދު ސަރުކާރުގައި ހުޅެލެ ހިބައިން ޖީއެމްއާރަށް ދީފައި އިންޑިއާގެ ބިޒިނަސް ކޮމިއުނިޓީއެތާ ގާއިމުކރަން ރޭވި. މިހާރު މިއޮމުޅެނީ އެހެން އުކުޅެއް ބޭނުންކޮށްގެން އިންޑިއާ މީހުން މިތާ ވަޒަންވެރިކޮށް ދިވެހިން އަޅުވެތި ކުރަން. މިއީ ނަޝީދު އަޑީގައި ހުރެގެން ޖަހަން އުޅޭ މަޅިތައް.

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ހައގުތައް ފުރަތަމަ.ކަލޭމެން މަޖިލިހަށް ހޮވީ ތިޔަ ސަކަރާތް ޖަހާކަށްނޫން

އާޒިމް އަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ތިޔަ އުޅެނީ މޮޔަފުޅުވެގެންނޭ މި ޤައުމަަަައް އިންޑިއާއިން މީހުން ގެނެސް މިޤައުމުގައި ވަޒަން ވެރިކުރުވަން ނުވިސްނަވައްޗޭ

ކައިވެނީގެ ވިސާ އަވަސް އަވަހަށް އާކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ދިނީމާ އެވީ.. ވަރިވެގެން ހުށަހެޅުމުން އެކަނި އެވިސާ ކެންސަލް ވާ ގޮތަށް.. އަދި ދެން ޕާސްޕޯޓު އާކުރާހެން އެ އާކުރީމާ އެވީ..

އިންޑިއާ މީހުންނަށް ބިން ދޭން ކުރާ ކަމެއް. މިއުޅެނީ ދިވެހިންނަށް ވެސް ބިން ކޮޅެއް އަމިއްލަ ގައުމުން ނުލިބިގެން. އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން މީ. ދައްކަވަންހުރި ތަނެއް ދައްކަވާފަ ގެންދަވާނީ. ބޭރު މީހުންނަށް ބިންދީ ބޭރުން. މިގައުމު ދޫކޮށްލާ ދިވެހިންގެ އަތްމައްޗަށް

ހަބަރު