ADS BY VOICE

ރޯދަ މަހު ކަރަންޓް ބިލު ދައްކައި ދިނުން، ބޭރުން ހާފިޒުން ގެނައުމަކީ ބޮޑު އިސްރާފެއް: ނަޝީދު

- 7 months ago 18 - އިނާޒް މޫސާ

ކޮންމެ އަހަރަކު ރަމަޟާން މަހު ކައުންސިލުތަކުން ގޭގޭގެ ކަރަންޓް ބިލު ދައްކައި ދިނުމާއި ބޭރުން ހާފިޒުން ގެނައުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރާ ބޮޑު އިސްރާފެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައިސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ދަރުބާރުގޭގައި ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ "ވިއަވަތި ރާއްޖެ" މަހާސިންތާގައި މިއަދު ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

''ތިޔަބޭފުޅުން ކައުންސިލުގެ ބޮޑު ބަޖެޓޫން ހޭދަކުރައިރު އެބަކުރޭ، ކަރަންޓް ހިލޭ ކޮށްލަން ރޯދަ މަހަށް. އެ ކާކަށް ކޮންފައިދާއެއް ވާނެ ކަމެއް. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ ލާރި އުކާލެވޭނެ ގޮތެއް އެބައޮތްތޯ. އަނެއްކަ ހަމަ ހަރަދުކުރޭ ވައުލު ބުނާ މީހުން ރޯދަމަހު މާދުރުގާ ބޭރު ގައުމުތަކުން ގެނެސް އެކަންކުރަން ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުގައި އެބަހުރި ޖަހާފައި.'' ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ޕާކުހަދަން ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި ހުރި ކަމަށާއި އެކިއެކި ކަންކަމަށް ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައިވާކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުމެއް ކަމަށާއި އެގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީއަށް ކަމަށެވެ.

އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބޮޑު ބަޖެޓާއި، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދޭ ބާރުވެރިކަމާ އަދި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ތަރައްގީ އަކީ އެހެން ބަޔަކަށް ކުޑަކޮށް ވެސް އެނގޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކމުގައި ހުޅުމާލެއަށް ގެނައި ތަރައްގީއަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން ހުޅުމާލެ ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމެވީ ރަށްރަށުގެ ބޮކިތައް ނިއްވައިލާފައި ކަމަށެވެ.

''އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަމުން ދުރުކޮށްފައި އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން މުޅި ރާއްޖެތެރެ އުވާލާށޭ ވިސްނެވީ. ދެން އަޅުގަނޑު ހިތަށް އެރީ އެންމެ ފަހުން ކޮން ރަށެއްގެ ބޮކި ނިއްވާލާފަ ބާއޭ ހުޅުމާލެއަށް ވަޑައިގަންނަވަން އެއުޅެނީ.'' ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުމަކީ އިގްތިސޯދީ ހަރަކާތް ހިންގުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މީހުންނާއި ވަޒީފާތަކަށް ފައިސާ ހަރަދުނުކޮށް، އިގްތިސޯދީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފައިސާ ހަރަދުކުރުމަށް ނަޝީދު ވަނީ މަހާސިންތާގެ ބައިވެރިންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

"ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފެއިލް ވެއްޖެ ނަމަ، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ހަޔާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީ. އެހެންވީމަ އެމްޑީޕީ ނޫން ބައެއްގެ އަތްމައްޗަށް މިކަން ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތް." ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް ގާނޫނަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސް ކައުންސިލްތަކަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދޫކޮށްލީ، އިންތިހާބުތަކަށް ސަރުކާރުތަކުން ދައްކާ ދަޅަ ހުއްޓުވުގެ ނިޔަތުގައި ކަަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

17%

69%

13%

18 ކޮމެންޓް

ރާއްޖެރޭގެ ރައްތަކުގެ ބޮކިތައްނިވީ ރައިސްޔާމީނުތޯ ނޫނީ ރައިސްނަޝީދު ދިވެހިންކުރެން އަހާލިނަމަ %100 މީހުންބުނާނީ އެކަންކުރީ ރައިސް ނަޝީދުކަމަށް ނުވިތާކަށް ރަޢިއްޔަތުމީހާ ގުދަށްއޮވެގެން ހޯދާ ރކ ކޮމެޓީތަކަށް ޖަމާކުރި ލާރިކޮޅުވެސް ފޭރިގަތީ ތިރައިސް މުއައްޒަފުންގެ މުސާރަކޮޅުކަނޑާލާ ކޯޓުން ހުކުމްކުރީމަވެސް އެނުދިނީ ހަމަތިރައިސް އިންޑިޔާމީހުންކައިރިއަށްގޮސް ތިދޮގުތައްހަދާބަލަ

ތެދުފުޅެއް. ވީއިރު ރާއްޖެތެރެއަށް މައުލަވީން ނުފޮނުވަނީ ކީއްވެތޯ؟ ދަންނަވަންތޯ. ލާމަރުކަޒީ ތަރައްޤީ އެހެން ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގޭނެ. އެކަމަކު ފިކުރުގެ ތަފާތު ހުރީމަ އެހެންވަނީ. މ.ޑ.ޕ.ގެ ފިކުރު ރާއްޖެތެރެއަށް ރަނގަޅު ކަމަށްފެނޭ

ރޯދަމަހު ކަރަންޓު ބިލު ދައްކައި ދިނީމަ ހާދަ ސަވާބެކޭ އެ ލިބެނީ އެކަން ކުރާބަޔަކަށް ތިކަހަލަ ލާދީނީ ބުރާންތިންނަކަށް ނޭންގޭނެ އެކަމެއް.

ނުބައި ނުލަފާ އިންސާނާ. މީނާގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން 200 ކައުންސިލަރުން ތިބި އިރު އެންމެންވެސް އަތްޖަހަން ތިބީ. އެއްވެސް މީހަކަށް ނުކެރުން ވާހަކަ ހުއްޓުވާކަށް. ނަޝިދަކީ މުސްލިމުންގެ އަދުއްވެއް. އިމްރާނު ބުނާހެން.

މި އެމްޑީޕީ މީހުންވެއްޖެއެއްނުން މި ބޮލުރޮނދިކެޑިފަ ހުރި ކެނެރީގޭ ޖިންނި ތަންންތާގައި ވާހަކަދެއްކުނުން ހުއްޓުވަން ޤައުމުން ބޭރުގައްޔާއި އެތެރޭގައި ކިޔޭނުކިޔޭ ނޭގިހުރެ ކޮންކަހަލަ އިސްތަށި ވާހަކަ މިކަލޭގެ ދައްކަމުން މިދަނީ އެމްޑީޕީ އާއި ސަރުކާރަށް ރަެްޔިތުން ކުރާ ތާއީދުވެސް މިލުއްޗާއާއިހުރެ ފަނާވެގެން މިދަނީ ތަނަކަށް ވަހަކަ ދައްކަން ދެވިއްޖިއްޔާ ކިޔޭ ނުކިޔޭނޭގި ކޮންމެފަދަ އެއްޗެއްވެސް ވީދިފާނެ މިދެން ކިހާބޮދު ކަމެއް

ރޯދަމަހު ކަރަންޓް ބިލް ފްރީ ކުރުމާއި ހާފިޒުން ކައުންސިލް ތަކުން ގެންނަންޖެހެނީ ރާްއްޖެއިން އެފަދަ މީހުން ނުލިބި އަދި ރަމަޟާން މަހަހުގަ ކައުންސިލް އިން ކުރާ ޞަދަގާތެެްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނައްޓަކައި ކަރަންޓްބިލް ދައްކާދެނީ ރޯދަދަމަހުގައި އެހެންމަސްތަކަށްވުރެން މާބޮޑު ޚަރަދުތައް ކުރެވޭމަހަކަށްވާތީ ރައީސް ނަޝީދުކަހަލަ މަހުޖަނުންނަކަށް އެކަމެއް ނުވިސްނޭނެ އަދި ވިސްނަން ބޭނުމެއްވެސް ނުވާނެ

ފުރުތަމަ ކިއުންސިލަރުންނޭ ތިކިޔާ ބައިގަނޑު އެންމެ ބޮޑު އިސްރާފަކި.6އިރު 6ބަޑައްކައިގެން މުސާރަ ހަލާލުވާ ވަރައް މަސައްކަތް ނުކުރޭ

މީިނާ ހީކުރަާގޮތައް ނޫނީ އެއީ ބޭކާރު މީނާ ދައްކާ ވާހަކައަކީވެސް ބޭކާރު ވާހަކަ

ސިޔާސީ މީހުންނަށް އެއްވެސް ހިފެއްޓުމްއްނެތި ރައްޔިތުންގެފައިސާ އިންބޮޑެތިމުސާރަތަށްދީގެން ތިގެންގުޅެނި އެއަށްވުރެ ބޮޑުއިސްރާފެއްކޮބާ ރަށްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ރައްޔިތުންތަކަކަށް ފައިދާހުރިކަމެއްކކޮށްދިނީމަ ދޯ އިސްރާފަކަށްވަނީ މީދެންކިހާދެރަކަމެއް

ބައްލަވާ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދަ މާބޮޑޭ އިނގޭތޯ. ކޮންކަމެއްތޯ ޕާޓީތަކުން ކޮށްދެނީ ރައީތުންގެ މަންފާއަށް. ޕާޓީތަކަށް ބަޖެޓުން ލާރިދީފައި، މުޒާހަރާކޮށް ދައުލަތުގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދިނީމާ އެކަމަށް އަނެއްކާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކުރުން އޯކޭ. ރޯދަމަހު އީމާންތެރިކަން އިތުރުވާނެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވާކެމެއް ކޮއްފިއްޔާ އިސްރާފު. އެއްއަނގައިން ބާރުތައް ދެނީއްޔޭ ކިޔާފައި އަނެއް އަނގައިން މިފަދަ މިނިވަންކަމާވެސް ބަސްކިޔާ ހިސާބަށް ދިޔައީމާ ކަމަކު ނުދޭ އިނގޭތޯ.

ކަލޭމެން މަޖިލިސް މެމްބަރުން ގޮވައިގެން އަޗާ ތެޅުމަކީ އިސްރާފެއް ނޫން ދޯ

ކޮބާތޯ އިސްރާފު ނޫއްގަތީ ސިޔާސީވެރިން ކުރީބަރިއައްލައިގެން މީހުންގެ މަސްކާން ތިބޭޅާ ބާއްވާ ޖަލްސާތަކާއި މުޒާހަރާތަކަކީ އިސްރާފެއްނޫންތޯ. ފަސްވަގުތު މިސްކިތައް ނަމާދައްދިޔަސް ތިބޭޅާ އަށް ވާނީ އިސްރާފަކަށް ވަރަށް ސާފު.

މީނަ މީ މިރާއްޖޭގެ ހަލާކު. މީ އަތާތުރުކު. މިމީހުން ކޮށްފިއްޔާ އިސްރާފެއް ނޫން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް. ކިޔަވާކުދިންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަކީ އިސްރާފެއް. ކޮންމެ ރަށަކަށް 5 ކައުންސިލަރުން ލުމަކީ ވެސް އިސްރާފު. ސިޔާސީ މަގާމުތައް ހައްދުން ނެއްޓުނީމަވެސް އެވެސް އިސްރާފު. މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ކޮފީއާއި ސައި އަދި ކެއުން ދިނުމަކީ ވެސް އިސްރާފު.

ކިހާ ބޮޑު ނޮހޮރޮއްޕާނެއްތަ އަޅެ ފަހެ...މިއުޒިކަށާއި މުނިފޫހި ފިލުވަން ބަޖެޓުގަ ނުޖަހައިގެން މީ ބޯބުރާންތި ވާހަކަ ދައްކާއިރު ހޭބަލިވެފަތަ މީއްޗަކު މިހުރީ....ބަލަ މިއީ ވެސް މުނިފޫހިފިލުންކުރާ ކަންތަކޭ...ހަމަހޭވެރިކަން ނެތި ނަށާ ދެޖިންސުގެ މީހުން ގައިގޯޅިވެ ހެއްދެވިހާ ނުބައިކަންތަކަށް އަރައިގަތީމަތަ މުނިފޫހި ފިލާ ކަމަށް ވަނީ...

ހަބަރު