ADS BY VOICE

ޗައިނާ އިން އިންޑިއާއަށް 7.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނުގެ އެހީ ދީފި

- 2 months ago 1 - އިނާޒް މޫސާ

ޗައިނާ އިން އުފެއްދި އޭޝިޔާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭކުން އިންޑިއާއަށް 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 7.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނުގެ އެހީ ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެ ބޭންކުގެ ބޯޑުން މިއަދު ނިންމާފައިވަނީ ކޮވިޑް ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތި ވެދާނެ ގެއްލުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ސިއްޙީ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މި ލޯނުގެ އެއީ ދޫކުރާށެވެ. ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަތުމަށް މެމްބަރު ގައުމުތަކަށް އެހީ ވުމުގެ ގޮތުން މި ބޭންކުންވަނީ 10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިލީފް ޕެކޭޖެއް ތައްޔާރު ކޮށްފައިއެވެ.

މި ޕެކޭޖުގެ ދަށުން އެހީވާން ނިންމާފައި ވަނީ ގައުމުތަކުގެ ސިއްހީ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ހިނގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި، އިގްތިސޯދު ކޮޅަށް ޖަހައި އާރާސްތު ކުރުމަށް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަށެވެ.

އިންޑިއާ އަކީ ޗައިނާ ގެ މި ބޭންކުން ފުރަތަމައަށް މިހާ ބޮޑު ލޯނުގެ އެހީއެއް ލިބިގެންދާ ގައުމެވެ. ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި ދިވެހިރާއްޖެވެސް ވަނީ އޭ.އޭ.އައި.ބީ ގެ މެންބަރަކަށް ވެފައިއެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް އެހީ ލިބޭތޯ ބައްލަވާނެކަމަށެވެ.  

50%

50%

0%

1 ކޮމެންޓް

ޗައިނާއިން އެހީ ހޯދަން ޕިޔޯނުން ފޮނުވިޔަސް އަޅައެއް ނުލާނެ ޗައިނާ އިން އެހީ ހޯދަން ބޭނުންނަމަ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ މިނިވަން ވާންޖެހޭ. ޗައިނާ އަށް ވަަޑައިގެންވޭ ވަރަށް މިނިވަނަކަށް ނުވާނަމަ ދެންއެވާހަކަ ނުދައްކަމާ.

ހަބަރު