ކައުންސިލް އިންތިޚާބަކީ އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ފަސޭހަ އިންތިޚާބެއް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަކީ އޭރު ސަރުކާރުގައި އޮންނަ އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ފަސޭހަ އިންތިޚާބެއް ނޫންކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ 171 ވަނަ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެޕާޓީގެ ރަޢީސް މުޙައްމަދު ނަޝީ...

0 1 week ago