މުއައްލިމް އިބްރާހިމް އުންމީދީ ނޫސްވެރިއެއް

މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ގަދަވަޔާއި އެކު ކާރެއްގެ މައްޗަށް ގަހެއް ވެއްޓިއްޖެ

ގަދަވަޔާއި އެކު ހެންވޭރު ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ހުރި ގަހެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.މިއަދު ހަވީރު މި ގަސް ވެއްޓުނު އިރު އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.ނަމަވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ޓެކްސީއަކަށް ވަނީ ގެއްލުންތަކެއް ވެފައެވެ. ސަބަބަކީ މި ގަސް ވެއްޓުނީ އެ ކާރުގެ މައްޗަށް ކަމ...

0 21 minutes ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU