މުއައްލިމް އިބްރާހިމް އުންމީދީ ނޫސްވެރިއެއް

މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ތެރެސާ މޭ ކޮންޒަވޭޓިވުންގެ ލީޑަރކަމުން އިސްތިއުފާދެނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ތެރެސާ މޭ، ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވާނެކަން ހާާމަކުރައްވައިފިއެވެ.މީޑިޔާތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ވާހަކަފުުޅު ދައްކަވަމުން މޭ ވިދާޅުވީ ޖޫންމަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ޕާޓީގެ ލީޑަރކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވާނެކަމަށާއި، އަދި އަންނަ ހަފްތާގައި ޕާޓީ...

0 20 minutes ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU