މުހައްމަދު ޝާން ރިޕޯޓަރ

މުހައްމަދު ޝާން

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާގެ ތެރެއިން...

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރަމުންދާ ބ އަތޮޅު ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާގެ ފަހު ތަޅާލުންގަނޑު ނިމި ބޮސް ހައްޔަރުކޮށް ޖެހިގެންއައި ދުވަހުގެ އިރު މެދުޖެހުނުއިރުވެސް ރައީސެއް ކީއްކުރަން މިނިސްޓަރަކުވެސް އުޅުނުހެނެއް ހިޔެއްނުވެއެވެ. ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އެދުވަހުގެ މެންދުރުފަހާ...

1 3 days ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU