އަމާލް މުހައްމަދު ސަޒްރާ ފާއިޒް އަކީ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ނޫސްވެރިއެއް

އަމާލް މުހައްމަދު

ކުޅުދުއްފުށީ ސްކޫލްގައި ހިންދޫ ދީނުގެ ހަފްލާއެއް ބޭއްވި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގެ އަމީރު އަމީން ސްކޫލްގައި އިންޑިއާގެ ދީނީ މުނާސަބަތެއް ފާހަގަކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. އެކަން ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު، އެ ސްކޫލުގައި ކިޔަވާދޭ އިންޑިއާގެ ޓީޗަރުންތަކެއް އިސް ނަގައިގެން، އެއީ ގެޓް ޓުގެދާއެއް ކަމަށް ބުނެއެވެ. އެ ހަރަކާތުގެ ގިނަ ފޮޓޯތަކެއް މީސް މީޑ...

1 3 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU