ސުހޭލާ ސުހޭލާ ފްރީލޭންސް ލިޔުންތެރިއެކެވެ.

ސުހޭލާ

ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ތިބެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝެއިހު އިލްޔާސް ޖޭއެސްސީއަށް ގޮވާލައްވައިފި

ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ތިއްބަވައިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް އައްޝައިޚު އިލްޔާސް ޙުސައިން ޖުޑިޝާލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. އިލްޔާސް ކުރައްވާފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޖުޑިޝަރީގައި ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރެއްވުމަށް ދައްކާ ވާހަކައިގެ މަފްހޫމް ނުއޮޅޭގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެ...

0 1 year ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU